Etikettarkiv: Förvaltningsrätten

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ökad processuell rättvisa för patienter som ges rättspsykiatrisk vård

Förvaltningsrätten i Karlstad har för andra gången intervjuat patienter som vårdas inom rättspsykiatrin för att undersöka hur de uppfattar domstolens prövning av tvångsvården. – Undersökningarna är unika eftersom domstolens egna domare har deltagit i intervjuerna för att lyssna direkt på patienterna. Nu fördjupar domstolen arbetet med att åstadkomma en domstolsprövning som är tydlig för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter varg

Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fem mål, som gäller licensjakt efter varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt på totalt 22 vargar tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari 2018 till och med den 15 februa…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om att godkänna försäljning av en del av AB Bostadens fastighetsbestånd

Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas som olagligt på grund av att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem. Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till en kontroll av om Polismyndigheten, utifrån de omständigheter som Safran Identity & Security anfört, följt de grundläggande principerna och övriga bestämmelser i upphandlingsl…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ändrar Polismyndighetens beslut – ny samlingsplats och kortare färdväg för Nordiska motståndsrörelsens demonstration

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande prövat Polismyndighetens beslut om demonstrationstillstånd för Nordiska motståndsrörelsen. Domstolen har utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som Jom…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till demonstration

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att anordna sammankomst i Göteborg den 30 september 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Genmäle i Dagens Industri: Förvaltningsdomstolar är rättssäkra

Förvaltningsdomstolar arbetar inte rättssäkert, hävdade en debattör i Dagens Industri den 8 september. Nu svarar Thomas Rolén, president Kammarrätten i Stockholm, och Christian Groth, tf. lagman Förvaltningsrätten i Stockholm, i Dagens Industri: En grundläggande och självklar aspekt av rättssäkerheten är enligt oss att alla ges en verklig möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kungliga bibliotekets avtal med Riksarkivet omfattades av upphandlingsplikt men kunde inte överprövas

Kungliga biblioteket ingick avtal med Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dagstidningar. Depona AB begärde överprövning av avtalet. Eftersom Deponas ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten mer än sex månader efter det att avtalet ingicks kom dock ansökan in för sent. Förvaltningsrättens beslut att avvisa ansökan om överprövning var därmed riktigt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hyperhidrospatienter har rätt till ersättning för behandling av andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor

Förvaltningsrätten har i dag i två domar gjort bedömningen att botulinumtoxinbehandling av hyperhidros i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att rätt till ersättning för behandlingen därmed förelegat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten beviljar tillstånd till kameraövervakning på bussar

Förvaltningsrätten har idag beviljat tillstånd till kameraövervakning dels på Dalatrafiks stadsbussar i Borlänge och dels på de bussar som trafikerar sträckan Falun-Borlänge.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En kommuns beslut att förbjuda försäljning av ett kosttillskott med för hög D-vitaminhalt var riktig

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i mars 2015 att förbjuda ett företag att sälja ett kosttillskott som gav en dygnsdos 125 mikrogram D-vitamin. Nämnden beslutade samtidigt att företaget skulle återkalla produkten från marknaden. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslog företagets överklagande. Kammarrätten anser att nämnden varit behörig myndighet och haft laglig grund…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten skriver av mål som rör Allra

Kammarrätten har i dag skrivit av målet där Allra Asset Management S.A. överklagat ett beslut från förvaltningsrätten som bl.a. rörde Pensionsmyndighetens avregistrering av Allras fonder från fondtorget. Detta innebär att kammarrätten inte kommer att pröva sakfrågan i målet. Målet skrivs av eftersom Allra har återkallat sitt överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska kraftnäts upphandling av utbyte av Öresundskablarna ska göras om

Förvaltningsrätten anser att den leverantör som tilldelats kontrakt i upphandlingen inte uppfyller de obligatoriska kraven och att upphandlingen därför ska göras om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms läns landstings upphandling av psykiatrisk öppen- och slutenvård står fast

Förvaltningsrätten avslår både ansökningar om överprövning av Stockholms läns landstings (SLL) upphandlingar av psykiatrisk öppen- och slutenvård och ansökan om ogiltigförklaring av SLL:s uppdragsavtal med medicinskt sakkunnig i upphandlingarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen