Etikettarkiv: Förvaltningsrätten

Dom: Skola med islamsk inriktning godkänns som huvudman

Kammarrätten i Stockholm avslår Borås Stads överklagande om att en islamsk skola ska få etableras i kommunen. Skolinspektionen har bifallit ansökan om huvudmannaskap för skolan och förvaltningsrätten har inte ändrat beslutet. Eftersom skolan riktar sig till elever med samma trosuppfattning och enligt stadgarna ska ta särskild hänsyn till det arabiska språket, anser kammarrätten att en etablerin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Jämställdhetsministern besöker Förvaltningsrätten i Karlstad

Media bjuds in till jämställdhetsminister Åsa Regnérs besök på Förvaltningsrätten i Karlstad den 6 februari. Ministerns besök syftar till att uppmärksamma Sveriges Domstolars arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Sverigedemokratisk ungdom nekas statsbidrag

Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms överklagande om att tilldelas statsbidrag. Sverigedemokratisk ungdom, SDU, ansökte om statsbidrag för 2017 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan avslogs liksom SDU:s överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att förbundet inte har visat att det i sin verksamhet…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: En revisors uppdrag som ledamot i en valberedning är inte förtroendeskadligt

Kammarrätten har bifallit ett överklagande från en revisor som tilldelats en disciplinpåföljd. Revisorsinspektionen hade tilldelat revisorn en disciplinpåföljd eftersom den ansåg att revisorns uppdrag i valberedningen på ett försäkringsbolag rubbade förtroendet för hans opartiskhet och självständighet. Förvaltningsrätten ändrade inte på beslutet. Kammarrätten bedömer däremot att uppdraget inte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Stockholm söker föredragande

Två annonser är publicerade. En är en traditionell föredragande tjänst, tillsvidareanställning. Den andra är tidsbegränsad och vänder sig till sökande som ska arbeta med migrationsmål. Välkommen med din ansökan senast den 4 februari.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ökad processuell rättvisa för patienter som ges rättspsykiatrisk vård

Förvaltningsrätten i Karlstad har för andra gången intervjuat patienter som vårdas inom rättspsykiatrin för att undersöka hur de uppfattar domstolens prövning av tvångsvården. – Undersökningarna är unika eftersom domstolens egna domare har deltagit i intervjuerna för att lyssna direkt på patienterna. Nu fördjupar domstolen arbetet med att åstadkomma en domstolsprövning som är tydlig för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Luleå fastställer beslut om licensjakt efter varg

Förvaltningsrätten i Luleå har i dag meddelat dom i fem mål, som gäller licensjakt efter varg i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro län. Förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden, vilket innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt på totalt 22 vargar tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari 2018 till och med den 15 februa…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om att godkänna försäljning av en del av AB Bostadens fastighetsbestånd

Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas som olagligt på grund av att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem. Förvaltningsrättens prövning i målet är begränsad till en kontroll av om Polismyndigheten, utifrån de omständigheter som Safran Identity & Security anfört, följt de grundläggande principerna och övriga bestämmelser i upphandlingsl…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ändrar Polismyndighetens beslut – ny samlingsplats och kortare färdväg för Nordiska motståndsrörelsens demonstration

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande prövat Polismyndighetens beslut om demonstrationstillstånd för Nordiska motståndsrörelsen. Domstolen har utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som Jom…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten har avgjort vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd till demonstration

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dag prövat vilka som har rätt att överklaga Polismyndighetens beslut att ge tillstånd för Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att anordna sammankomst i Göteborg den 30 september 2017.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Genmäle i Dagens Industri: Förvaltningsdomstolar är rättssäkra

Förvaltningsdomstolar arbetar inte rättssäkert, hävdade en debattör i Dagens Industri den 8 september. Nu svarar Thomas Rolén, president Kammarrätten i Stockholm, och Christian Groth, tf. lagman Förvaltningsrätten i Stockholm, i Dagens Industri: En grundläggande och självklar aspekt av rättssäkerheten är enligt oss att alla ges en verklig möjlighet att få sin sak prövad i domstol.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kungliga bibliotekets avtal med Riksarkivet omfattades av upphandlingsplikt men kunde inte överprövas

Kungliga biblioteket ingick avtal med Riksarkivet om digitalisering av pliktlevererade dagstidningar. Depona AB begärde överprövning av avtalet. Eftersom Deponas ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten mer än sex månader efter det att avtalet ingicks kom dock ansökan in för sent. Förvaltningsrättens beslut att avvisa ansökan om överprövning var därmed riktigt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Föreningen Islamiska skolan i Göteborg får bedriva skola vid Römosseskolan i Borås stad.

Förvaltningsrätten har beslutat att avslå Borås stads överklagande av Skolinspektionens beslut att godkänna Föreningen Islamiska skolan i Göteborg som huvudman för förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem vid Römosseskolan i Borås i Borås kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen