Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen nyheter

Ett upphandlat ramavtal har utfyllts med en regel om ensamrätt för en konsult

Högsta domstolen uttalade att situationen för tillkomsten av ett ramavtal som ingåtts enligt ett upphandlingsförfarande kan vara sådan att avtalsinnehållet måste fastställas enbart med ledning av objektiva kriterier. En tolkning och utfyllnad av avtalet bör då utgå från en helhetsbedömning av avtalet och dess syfte efter beaktande av dess upphandlingsrättsliga sammanhang. Tolkningen bör harmoniera med avtalet i övrigt och utgå ifrån att ett avtal ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intressen.

I det aktuella fallet kom Högsta domstolen fram till att konsulten hade en ensamrätt enligt ramavtalet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Underentreprenören var skyldig att betala

Sedan en vattenskada upptäckts konstaterades att underentreprenören orsakat skadan av vårdslöshet och därför var skadeståndsansvarig gentemot entreprenören. Det var dock entreprenören som ansvarade för skadan i förhållande till föreningen. De inblandade var överens om skadans storlek.

Ett försäkringsbolag reglerade föreningens skada som försäkringsgivare och framställde därefter ett krav mot entreprenören, som inte betalade.

Entreprenören överlät därefter sitt krav mot underentrepenören till försäkringsbolaget. När försäkringsbolaget med stöd av överlåtelsen framställde kravet invände underentreprenören att någon betalningsskyldighet ännu inte hade inträtt. En sådan skyldighet inträdde enligt underentreprenören först när entreprenören betalat sin skuld på grund av skadan.

Högsta domstolen slår fast att en sådan rättsprincip inte gäller och att underentreprenören var skyldig ska betala.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om garantipension

Fråga om det förhållandet att det genom rättspraxis har klarlagts att den tidigare tillämpningen av reglerna om garantipension inte är förenlig med EU-rätten utgör synnerliga skäl för att ompröva ett beslut om sådan pension. (Mål nr 1788-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6007-20).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bodelning och gåvor till hustrun innebar en kränkning av barnens laglott

Genom hovrättens dom var det klart att gåvorna kunde jämställas med testamente till förmån för hustrun.

Högsta domstolen uttalar att en utgångspunkt är att en första bodelning under äktenskapet, som innebär en hälftendelning, inte träffas av det förstärkta laglottsskyddet enligt ärvdabalken. Om bodelningen vid en helhetsbedömning framstår som ett led i en sammansatt transaktion som i realiteten innebär att rätten till laglott kringgås, bör den emellertid kunna omfattas. I domen klargörs också att det – när storleken av barnens laglotter beräknas – är gåvornas hela värde som ska läggas till kvarlåtenskapen. Några särskilda skäl mot att tillämpa det förstärkta laglottsskyddet finns inte enbart på grund av att gåvotagaren är den avlidnes make eller att de laglottsberättigade barnen själva fått gåvor som inte utgör förskott på arv.

Högsta domstolen bedömde att bodelningen skulle jämställas med ett testamente till förmån för hustrun, att den bortgivna egendomens hela värde skulle läggas till kvarlåtenskapen efter mannen samt att det inte fanns några särskilda skäl mot att tillämpa det förstärkta laglottsskyddet. Högsta domstolen biföll barnens talan helt, och hustrun ska därför betala sammanlagt ca 22 miljoner kr till vart och ett av mannens tre barn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Återköp av en bil hindrade inte krav på prisavdrag

Konsumenten stämde bilhandlaren och yrkade ett prisavdrag med drygt 72 000 kr. Bilhandlaren invände mot kravet och menade bland annat att återköpet innebar en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med anledning av bilköpet. Parterna hade inte diskuterat den saken i samband med återköpet. Den handling som upprättades vid återköpet gav inte heller någon ledning om hur avtalet skulle tolkas.

Högsta domstolen slår fast att återköp i konsumentförhållanden inte generellt kan uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden. Ett sådant avtal kan alltså inte i sig innebära att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftningen har avtalats bort. Innehållet i ett enskilt återköpsavtal kan dock leda till motsatt bedömning.

Bland annat med hänsyn till att bilhandlaren inte godtagit att bilen skulle vara felaktig och att återköpspriset bestämts på marknadsmässiga grunder ansågs återköpet inte innebära en slutlig reglering mellan köparen och bilhandlaren. Enligt Högsta domstolens avgörande har köparen därmed rätt till det yrkade prisavdraget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mord på hustrun gav livstids fängelse

En man dödade sin hustru genom att slå henne med en hantel och strypa henne. Mordet ägde rum i makarnas lägenhet där också makarnas tre små barn befann sig. Tingsrätten dömde mannen till 18 års fängelse men i hovrätten blev straffet livstids fängelse.

Högsta domstolen har nu fastställt hovrättens dom på livstids fängelse.

Högsta domstolen konstaterar att den aktuella gärningen karakteriserades av en inte obetydlig brutalitet och att mannen hade s.k. avsiktsuppsåt att mörda hustrun. Redan detta har, enligt domstolen, gett anledning att se mycket allvarligt på den.

Vid bedömningen av om livstidsstraff ska dömas ut har det enligt den nya lagtexten betydelse om gärningen framstår som särskilt hänsynslös. I detta fall fanns det, enligt Högsta domstolen, flera omständigheter som gjorde att mordet fick anses som särskilt hänsynslöst, däribland att gärningen riktade sig mot hustrun och var föranledd av att hon ville skiljas, att den förövades i det gemensamma hemmet och att det fanns en överhängande risk för att de tre barnen skulle uppfatta vad som skedde.

Högsta domstolen, som också konstaterar att det inte fanns några särskilda förmildrande omständigheter, kommer vid en sammanvägd bedömning till slutsatsen att gärningen är så kvalificerat allvarlig att den motiverar ett livstidsstraff.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund

Han har i det ena fallet lämnat ut uppgifter om vad en misstänkt person sagt om vad han gjorde vid tiden för det misstänkta brottet. Uppgifterna lämnades till en bekant till den misstänkte. I det andra fallet har advokaten upprättat en handling och lämnat information från den misstänkte till hans hustru. Handlingen och informationen rörde ekonomiska transaktioner som skett på hustruns bankkonto.

Högsta domstolen konstaterar att advokaten i båda fallen har missbrukat en central regel för advokatverksamheten. Det har inte varit fråga om att förmedla information som var uppenbart harmlös och som inte kunde leda till att utredningen försvårades. Advokaten hade flera års erfarenhet som offentlig försvarare. Högsta domstolen finner att han måste ha insett att han handlade i strid med de meddelade restriktionerna.

Överträdelser av det slag som han hade gjort sig skyldig till riskerar, enligt Högsta domstolen, att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för frihetsberövade personer.

Högsta domstolen har ansett att omständigheterna har varit synnerligen försvårande och att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet. Högsta domstolen har därmed ändrat ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tilltalad fick inte ersättning för värderingsintyg

Åklagaren påstod att den tilltalade hade tagit befattning med stöldgods som hade ett värde som översteg 315 000 kr och gjorde gällande att häleribrottet var grovt med hänsyn till det höga värdet. Den tilltalade ifrågasatte värderingen och anlitade en egen värderingsman.

Tingsrätten kom fram till att åklagarens bevisning inte gav stöd för att godset hade ett så högt värde som åklagaren påstått och dömde den tilltalade för häleri av normalgraden.

Den tilltalade yrkade ersättning för värderingskostnaden.

Högsta domstolen kom fram till att den tilltalade hade dömts för brottet, trots att han inte dömdes för grovt häleri utan för brott av normalgraden. Den tilltalades yrkande om ersättning för sin bevisning har därför avslagits av Högsta domstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltare och gode män var inte behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad

I det ena målet var det fråga om en förvaltare som för sin huvudmans räkning hade ansökt om äktenskapsskillnad. Huvudmannen kunde på grund av sjukdom inte uttrycka någon egen vilja. Maken motsatte sig ansökan. Tingsrätten biföll ansökan och hovrätten fastställde tingsrättens dom.

I det andra målet var omständigheterna likartade men där hade ansökan om äktenskapsskillnad gjorts av en god man.

Högsta domstolens slutsats är att förvaltare och gode män endast under vissa förutsättningar är behöriga att ansöka om äktenskapsskillnad för makens räkning när han eller hon inte själv kan uttrycka sin mening. Så är fallet t.ex. när maken har tagit initiativ till ett sådant förfarande, eller på annat liknande sätt visat sin vilja att skiljas, innan han eller hon förlorade möjligheten att ge uttryck för sin mening. Förvaltare och gode män kan undantagsvis vara behöriga också i andra situationer, när den andra maken använder de äktenskapsrättsliga reglerna till skada för den make som har förvaltare eller god man.

I målen anses det inte klarlagt att omständigheterna har varit sådana att förvaltaren eller den gode mannen har varit behörig att ansöka om äktenskapsskillnad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Fråga om en beskattningsbar person som tillhandahåller tjänster utan ersättning inom ramen för ett projekt som finansierats med bidrag, har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för den beskattningsbara personens tillhandahållanden i projektet. (Mål nr 3795-3796-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6162-6163-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelse för oaktsam våldtäkt

Den tilltalade dömdes för oaktsam våldtäkt. Han hade i samband med ett frivilligt sexuellt umgänge genomfört ett analt samlag med målsäganden, trots att hon inte deltog frivilligt i den delen av händelseförloppet. Högsta domstolen konstaterar att straffvärdet för brottet motsvarar fängelse i åtta månader.

Högsta domstolen fann att oaktsam våldtäkt är ett brott av sådan art att det finns en presumtion för att döma till fängelse. Som skäl för det ställningstagandet lyfter domstolen fram att oaktsam våldtäkt är en typ av brottslighet där behovet av normbildning framträder särskilt tydligt samt att brottet innefattar en påtaglig kränkning av målsägandens personliga integritet.

En påföljd med samhällstjänst ansågs inte vara tillräckligt ingripande. Med hänsyn till att den tilltalade inte hade fyllt 21 år vid tidpunkten för brottet bestämdes påföljden till skyddstillsyn och en månads fängelse.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Medverkan vid utredningen om narkotikabrott medförde strafflindring

Mannen menade att de uppgifter han lämnat vid polisförhör skulle medföra en större nedsättning av fängelsestraffet än den hovrätten gjort. Han menade också att hans familjeförhållanden och den pågående pandemin hade inneburit att den långa häktningstiden, som en del av tiden var förenad med restriktioner, drabbat honom särskilt hårt.

Om en tilltalad lämnar uppgifter av väsentlig betydelse för brottsutredningen ska det beaktas i skälig omfattning när straffet bestäms. Även andra omständigheter som påkallar ett lägre straff än det som gärningen i sig motiverar kan beaktas.

Mannens medverkan var enligt Högsta domstolen ett uttryck för en vilja att ta avstånd från brotten och att klara upp och ställa till rätta. Han hade under förundersökningen lämnat uppgifter som varit utförliga och konkreta. Det kunde antas att åtalet i betydande utsträckning byggde på det han berättat. Medverkan bedömdes ha haft väsentlig betydelse för utredningen och skulle alltså beaktas.

Häktningstidens längd och de restriktioner som gällt under de första fem månaderna skulle enligt Högsta domstolen inte i sig påverka fängelsestraffets längd. De begränsningar som följde av pandemin hade emellertid fått särskilt svåra konsekvenser för mannen på grund av hans familjeförhållanden. Detta beaktades när straffets längd bestämdes.

Med hänsyn till dessa omständigheter dömdes mannen till fängelse i fyra år och sex månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om avvisad talan

Tiden för att överklaga ett avgörande i kammarrätt har återställts eftersom det i kontrollmeddelande från domstolen felaktigt avgivits ett senare datum än sista dag för överklagande inom lagstadgad tid. Överklagandet har prövats direkt av Högsta förvaltningsdomstolen och prövningstillstånd har inte meddelas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

En kommun är enligt den s.k. bosättningslagen skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen (anvisningskommun). Varje kommun har också enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Staffanstorps kommun erbjöd en nyanländ familj som anvisats till kommunen ett boende i andra hand i Malmö kommun. När hyreskontraktet upphörde genom uppsägning av kommunen vände sig familjen till Arbetsmarknadsnämnden i Staffanstorps kommun för att få hjälp med att ordna en ny bostad. Nämnden avslog ansökan med hänvisning till att familjen inte var bosatt i kommunen.

Det finns inte någon uttrycklig bestämmelse i bosättningslagen eller någon annan lag om att en anvisningskommun ska anses vara bosättningskommun enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstlagens allmänna regler om ansvarsfördelningen mellan kommuner blir därför tillämpliga.

Grundprincipen enligt socialtjänstlagen är att den kommun där den enskilde vistas har det yttersta ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp. Normalt är det bosättningskommunen som har ansvaret. I en särskild bestämmelse regleras dock några specialfall när en kommun kan ha ansvar trots att en person varken vistas eller är bosatt där. En kommun behåller t.ex. ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i ett boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun. Ett sådant ansvar upphör när behovet upphör eller när ärendet flyttas över till den andra kommunen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den aktuella familjen vistades i Malmö kommun till följd av ett beslut från Staffanstorps kommun. Det fanns inte någon klarlagd bosättningskommun när familjen till följd av Staffanstorps kommuns agerande fick behov av ett nytt boende. Kommunens ansvar för familjen skulle därför bestå tills behovet upphört eller ärendet flyttats över till Malmö kommun enligt särskilda regler. Målet visades åter till Arbetsmarknadsnämnden i Staffanstorps kommun.

 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Omsättning av tjänster är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Omsättning av bank- och finansieringstjänster undantas emellertid från skatteplikt till mervärdesskatt.

Ett bolag avser att etablera ett gränsöverskridande betalningssystem i Norden för betalningar mellan banker. Bolaget avser att tillhandahålla betaltjänster till bankerna, bestående i bl.a. hantering av clearing och avveckling av betalningar mellan institut som är anslutna till betalningssystemet. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om ett sådant tillhandahållande omfattas av undantaget för bank- och finansieringstjänster.

Högsta förvaltningsdomstolen pekade på att bolaget genom fullmakt från bankerna träder i bankernas ställe i fråga om clearing av betalningar och sändandet av avvecklingsinstruktioner till berörda centralbanker. Bolagets tjänster ansågs därför medföra att de specifika och väsentliga funktionerna för en betalning eller överföring fullgörs på motsvarande sätt som då bankerna själva medverkar till att sådana transaktioner genomförs i de centrala betalningssystemen. De omfrågade tjänsterna ansågs därför utgöra från skatteplikt undantagna bank- och finansieringstjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

För att få bedriva detaljhandel med tobaksvaror krävs tillstånd av kommunen där försäljningsstället är beläget. För att få tillstånd krävs att sökanden är lämplig att utöva verksamheten.

En enskild näringsidkare ansökte hos Södertälje kommun om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror i sin livsmedelsbutik. Kommunen avslog ansökan med motiveringen att sökanden och hennes make inte uppfyller kravet på lämplighet. Av kommunens utredning framgår bl.a. att maken dömts för häleri av tobaksvaror.

I målet konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att både sökanden och hennes make är verksamma i rörelsen. Maken är dömd för upprepade fall av tobaksrelaterad brottslighet, vilket sökanden varit medveten om. De brott maken gjort sig skyldig till har anknytning till verksamheten och är därmed av sådan karaktär att de ska anses särskilt graverande vid lämplighetsprövningen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen står det klart att sökanden, genom att låta maken vara verksam i rörelsen, inte uppfyller de krav på lämplighet som ställs på den som ska sälja tobak.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om vapen

Polismyndigheten beslutade att återkalla en vapeninnehavares skjutvapen med motiveringen att han var olämplig att inneha skjutvapen. Polismyndigheten konstaterade att vapeninnehavaren var aktiv medlem i Nordiska motståndsrörelsen som är en högerextrem militant, nazistisk organisation som har en våldsam framtoning. Enligt myndigheten har flera av dess medlemmar dömts och misstänkts för grova och ideologiskt motiverade våldsbrott. Organisationen framhäver rätten till självförsvar och inom den finns det en fascination för skjutvapen. Polismyndigheten ansåg att det i den miljön inte går att utesluta att personens vapen kan komma att användas i kriminella sammanhang.

Ett tillstånd att inneha skjutvapen ska återkallas bl.a. om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de s.k. opinionsfriheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen innebär en rätt att utan ingripande eller repressalier uttrycka åsikter, delta i demonstrationer och vara medlem i organisationer. Ett vapentillstånd kan därför inte återkallas enbart på grund av en persons åsikter eller medlemskap i en politisk organisation eller deltagande i möten och manifestationer anordnade av organisationen.

För att en person ska ha visat sig vara olämplig att inneha vapen krävs att denne inte uppfyller de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som bör ställas på en innehavare av skjutvapen. Eftersom det i målet inte gjorts gällande att vapeninnehavaren gjort sig skyldig till någon brottslighet eller att det finns en risk för att han personligen kommer att missbruka sina vapen samt då det inte heller har förts fram några konkreta omständigheter som talar för att hans engagemang i organisationen innebär en risk att han skulle förlora kontrollen över sina vapen finns inte förutsättningar för att återkalla vapeninnehavarens tillstånd att inneha vapen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning

Vansbro kommun beslutade om ny detaljplan för del av Närsjö och upphävde i samband därmed strandskyddet för området. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade att upphäva detaljplanen i vissa delar. Kommunen överklagade beslutet till regeringen som avslog överklagandet. Fastighetsägaren och fyra arrendatorer ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen