Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen nyheter

Dom i mål om ersättning för kostnader

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223–7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666–2667-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om brott mot griftefrid

Attunda tingsrätt har i dag meddelat dom i målet där en man och en kvinna åtalats för att ha gjutit in en död kvinnas kropp i ett betongblock, som påträffats i en träddunge i Upplands Väsby. Nu döms mannen bl.a. för brott mot griftefrid till fängelse ett år och sex månader och kvinnan bl.a. för medhjälp till brottet till fängelse ett år och två månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En flygpassagerare som drabbats av en försening måste reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning

Fyra passagerare reste i augusti 2013 med Turkish Airlines reguljärflyg från Göteborg till Antalya i Turkiet. Flyget anlände mer än tre timmar för sent. Enligt EU:s flygpassagerarförordning hade de därför rätt till ersättning med 400 euro var. Passagerarna krävde ersättning drygt två år och tre månader efter flygningen. Högsta domstolens dom innebär att rätten till ersättning faller bort om en…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun. Intresseavvägning mellan allmänna intressen och den enskildes intresse av att kunna bebygga sina fastigheter vid sjön Tydingen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens beslut ska stå fast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål gällande vållande till annans död

I det uppmärksammade målet där en 3-åring avlidit efter att ha fått i sig karfentanil döms flickans pappa för vållande till annans död till fängelse 1,5 år. Flickans farbror, som också var åtalad, frikänns för detta men döms för grovt narkotikabrott till fängelse 3 år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten meddelar dom i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn

Hovrätten har i dag meddelat en dom i ett omfattande mål som rör två bröder som har åtalats för ett stort antal sexuella övergrepp mot fem barn. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att båda bröderna är skyldiga till ett mycket stort antal sexualbrott, bl.a. grov våldtäkt mot barn. Hovrätten anser dock att det inte med säkerhet går att fastställa hur många brott de gjort sig skyldi…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som gäller frågan om en förvärvare av en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare har dragit av under sin innehavstid. De svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet har av kammarrätten ansetts strida mot EU-rätten. Skatteverket har överklagat kammarrättens avgöranden och Högs…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en förvärvare av en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare dragit av under sin innehavstid. (Mål nr 4302-17 och 445–448-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1803-16 och Kammarrätten i Stockholms mål nr 5781–5783-16 samt 5785-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen