Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen nyheter

Håkan Lans skyldig att betala ersättning för rättegångskostnader i USA

Svea hovrätt fastställer att Håkan Lans och hans bolag Uniboard är skyldiga att betala ersättning för rättegångskostnader i USA. Skyldigheten har bestämts av amerikansk domstol. Lans och Uniboard har inte visat att de amerikanska avgörandena var felaktiga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i det s.k. kokainmålet

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. kokainmålet. Även hovrätten dömer den s.k. ensamseglaren för grovt narkotikabrott och försök till sådant brott och en annan person för delaktighet. Hovrätten frikänner däremot den person som pekats ut som huvudman och en person som sagts vara medhjälpare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål rörande smältverk och djupförvar av farligt avfall

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom meddelad i dag prövat tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Boliden Mineral AB:s verksamhet vid smältverket Rönnskärsverken i Skellefteå. Tillståndet omfattar också tillstånd att anlägga och driva ett djupt bergförvar för permanent lagring av farligt avfall inklusive kvicksilveravfall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp

Domstolsverket har fått veta att företaget Upphandlingsgruppen i Sverige AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev. Kravbreven har skickats ut till företagare runt om i Sverige och är utformade som en ansökan om stämning eller ett inkassokrav.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dalatrafiks avtal med Keolis och Sambus får bestå under en övergångsperiod

Förvaltningsrätten har beslutat att de ingångna avtalen mellan AB Dalatrafik och Keolis Sverige AB respektive Sambus AB får bestå. Förvaltningsrätten gör sin bedömning utifrån att hänsyn ska tas till att kollektivtrafiken i ett samhälle måste fungera samt utifrån att de aktuella avtalen endast gäller en övergångsperiod. Domstolen gör dock klart att Dalatrafik inte haft rätt att göra den aktuell…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Energianvändningen inom Sveriges Domstolar ska effektiviseras

Domstolsverket har tillsammans med Sveriges domstolar som mål att effektivisera den totala energianvändningen och minska den med 20 procent till 2020 jämfört med 2010, och på sikt med 50 procent till 2050. Som ett led i detta kommer Domstolsverket att årligen publicera statistik över energianvändningen för samtliga byggnader som hyrs av Sveriges Domstolar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt friar en man som tidigare dömts för försök till mord på sin dåvarande hustru

Svea hovrätt frikänner den man som av Södertälje tingsrätt dömts för försök till mord genom att ha kastat eller släppt sin dåvarande hustru från en balkong. Två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Den man som tidigare misstänkts vara huvudman i det s.k. kokainmålet har överlämnats till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder

Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att bevilja överlämnande till Spanien enligt en europeisk arresteringsorder avseende den man som pekats ut som huvudman i det s.k. kokainmålet, men som av Svea hovrätt frikänts från samtliga brottsmisstankar. Överlämnandet har dock inte bifallits beträffande en gärning som rubricerats som deltagande i kriminell organisation. Tingsrätten har också beslutat…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt meddelar dom i det s.k. grillmålet

Stockholms tingsrätt har i dag dömt de åtalade i det s.k. grillmålet. Huvudmannen döms för försök till utpressning, grovt brott, anstiftan av försök till grov mordbrand och grovt vapenbrott till fängelse i fyra år.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholm City Court to examine whether the detention order against Julian Assange is to remain in place or be set aside

On Wednesday 16 July Stockholm City Court will examine the question of whether the detention order against Julian Assange is to remain in place or be set aside.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

De tilltalade fälls i ”Norafallet”

Örebro tingsrätt har i dag fällt två av de män som stått åtalade för försök till mord och fällt samtliga fyra tilltalade för människorov gällande en man som hittades svårt skadad vid länsväg 224 utanför Nora i vintras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i fråga om häktning i utevaro / Decision concering a detention order

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att den i Wikileaks engagerade JA fortfarande ska vara häktad i sin utevaro. Stockholm City District Court has today concluded that the detention order concerning the man invoved in Wikileaks, JA, should remain in force.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om grovt koppleri m.m.

Svea hovrätt har i dag dömt en man bl.a. för grovt koppleri och bestämt påföljden till fängelse i åtta år. Hovrätten har även beslutat att den åtalade ska betala skadestånd. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domar ska stå fast i de flesta delar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom för människorov

Tingsrätten dömer en 41-årig man till fem och ett halvt års fängelse för att tillsammans med andra kidnappat och svårt misshandlat en 25-årig man, som enligt 41-åringen kunde misstänkas ha begått ett inbrott i hans familjs affär.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Även hovrätten dömer den tilltalade för mord och försök till mord i Ljungsbro den 2 november 2013 och bestämmer påföljden till fängelse på livstid.

Gärningarna är klarlagda och den tilltalade har inte ifrågasatt att han är gärningsmannen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen