Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen nyheter

Dom om intervjuad persons rätt till anonymitet.

En kvinna som intervjuades av en tidningsjournalist om en våldtäkt och i artikeln uppträdde under fingerat namn har kunnat identifieras. Eftersom hon inte ansågs ha samtyckt till att hennes identitet röjdes innebar det ett brott mot tystnadsplikt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Supreme Court has granted Julian Assange leave to appeal the court of appeal’s decision on pre-trial detention in his absence

The Supreme Court has granted Julian Assange leave to appeal the court of appeal’s decision on pre-trial detention in his absence

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

The Supreme Court affirms the decision of the Court of Appeals for pre-trial detention of Julian Assange

The Supreme Court has affirmed the decision of the Court of Appeals that the order for pre-trial detention of Julian Assange in his absence shall still stand

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen förordnar att ett överklagande som har förklarats förfallet åter ska tas upp i hovrätten

En man dömdes av tingsrätten för bl.a. sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i sex månader. Efter att han överklagat domen hölls huvudförhandling i hovrätten under två dagar. När den andra förhandlingsdagen skulle inledas var mannen inte på plats. Endast hans offentlige försvarare och ombud var närvarande. Mannen hade på morgonen samma dag meddelat hovrätten att han inte hade vaknat a…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen häver beslag av fotografier av ett skyddsobjekt med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet

Under ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014 tog en av Dagens Nyheters fotografer i strid med skyddslagens bestämmelser bilder på amfibieregementet i Berga. Området är klassat som skyddsobjekt och det råder tillträdes- och fotograferingsförbud. Överträdelser av sådana förbud är straffbelagda. Fotografen uppgav att bilderna togs i syfte att de skulle publiceras. Med stöd av skyddslagen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av en lagakraftvunnen dom mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar

Ett aktiebolag förpliktades genom dom att betala en viss summa till en advokatfirma. Domen vann laga kraft. Advokatfirman väckte talan mot en styrelseledamot i bolaget och påstod att ledamoten hade ett personligt betalningsansvar för beloppet i den lagakraftvunna domen eftersom ledamoten var medansvarig för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.   Underrätterna ansåg att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen klargör rättsläget när det gäller suspensionsklausuler vid företagsförsäkring

En suspensionsklausul är en bestämmelse i ett försäkringsavtal som innebär att försäkringsbolagets ansvar upphör vid dröjsmål med betalning av försäkringspremien. Sådana bestämmelser är tillåtna vid företagsförsäkring. Det har ansetts oklart hur kraven i 8 kap. 17 § försäkringsavtalslagen, som infördes år 2005, ska tillämpas på suspensionsklausuler. Högsta domstolen slår nu fast att bestämmelse…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pleniavgörande av Högsta domstolen stärker den enskildes rätt till ersättning för kostnader i utmätningsmål

I ett avgörande i dag fastställer Högsta domstolen en ny princip för kostnader i utmätningsmål. Det sker med hänvisning till den rätt som finns enligt regeringsformen till rättvis rättegång. En enskild som vinner ett mål om utmätning för fordringar på skatt ska få ersättning av staten för rättegångskostnader ”som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtalades för stöld – dömdes för försök till stöld

Högsta domstolen har i en dom idag kommit fram till att en man som åtalades för att ha stulit varor på ett byggvaruhus, men som inte hade fullbordat stöldbrottet, kunde dömas för försök till stöld i stället.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem (dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet)

I ett avgörande år 2013 slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet med dubbla förfarande och sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oförenligt med rätten enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Sedan dess har i åtskilliga mål åtal för skattebrott avvisats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar att det inte ska göras skillnad mellan olika typer av aktier vid bestämmande av inteckningsunderlag för företagshypotek.

En viss osäkerhet har förelegat om aktier som inte är avsedda för allmän omsättning ska omfattas av företagshypotek eller inte. Högsta domstolen har nu genom sitt beslut slagit fast att inga aktier ingår i säkerhetsunderlaget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förälders skadeståndsansvar jämkas inte i det s.k. Instagrammålet

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i det s.k. Instagrammålet. Målet handlade i Högsta domstolen om jämkning av förälders skadeståndsansvar för brott begångna av barnet. Högsta domstolen har inte jämkat skadeståndsansvaret.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen slår fast att ett räknefel i en dom som medfört en betalningsförpliktelse med för högt belopp men som inte rättats av domstolen inte hindrar verkställighet av förpliktelsen

Ett par hade ålagts betalningsskyldighet mot ett byggbolag i en dom från tingsrätten. Men på grund av ett räknefel hade betalningsskyldigheten blivit för hög i domen. Paret hade därför också fått betala byggbolagets rättegångskostnader med ett för högt belopp. Ett räknefel i en dom kan under vissa förutsättningar rättas av tingsrätten, men tingsrätten beslutade att i detta fall kunde domen inte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vid arvskifte kan hänsyn tas till reavinstskatten på mottagna aktier

I en dom har Högsta domstolen konstaterat att en skiftesman i ett dödsbo kan ta hänsyn till den reavinstskatt som en försäljning av aktier beräknas medföra för den som vid skiftet får aktierna på sin lott. En beräkning får alltså då göras för varje möjlig mottagare för sig, med hänsyn tagen till hans eller hennes skatteförhållande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vid arvskifte kan hänsyn tas till reavinstskatten på mottagna aktier

I en dom har Högsta domstolen konstaterat att en skiftesman i ett dödsbo kan ta hänsyn till den reavinstskatt som en försäljning av aktier beräknas medföra för den som vid skiftet får aktierna på sin lott. En beräkning får alltså då göras för varje möjlig mottagare för sig, med hänsyn tagen till hans eller hennes skatteförhållande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kuratorns agerande var inte något brott

En kurator vid en ungdomsmottagning hade sex med en ung kvinna som sökte hjälp vid mottagningen. Han åtalades för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Högsta domstolen har i dag frikänt mannen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen