Etikettarkiv: Högsta förvaltningsdomstolen pressmeddelanden

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om serveringstillstånd

Fråga om alkohollagens krav på att serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utryme som disponeras av tillståndshavaren kan anses innefatta att hyresvärden ska ha godkänt att alkoholdrycker serveras där. (Mål nr 145-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6660-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om personuppgiftslagen

Fråga om Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att gallra i arkiv som Riksarkivet tagit emot som arkivmyndighet är överklagbart. (Mål nr 1709-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7923-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om behörighet av utöva yrke inom hälso- och sjukvårdens område

Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om behörighet av utöva yrke inom hälso- och sjukvårdens område

Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om behörighet av utöva yrke inom hälso- och sjukvårdens område

Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om tillsynsavgift

Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om resning

Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkrav av lönegarantimedel

Fråga om länsstyrelsens beslut om återkrav av lönegarantimedel är överklagbart och om så är fallet, i vilken mån statens regressfordran omfattats av ett offentligt ackord. (Mål nr 5818-14, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2667-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten har beskattats hos bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen