Etikettarkiv: IL

Hovrätten beslutar att IL Recycling AB ska betala över 12 miljoner kr i avtalsvite till Norrköpings kommun

Hovrätten har kommit fram till att IL Recycling AB brutit mot parternas avtal vid 1 706 tillfällen och att bolaget ska betala vite till kommunen med 10 000 kr för varje överträdelse. Hovrätten har vid sin prövning inte bedömt det samlade beloppet som oskäligt högt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten beslutar att IL Recycling AB ska betala över 12 miljoner kr i avtalsvite till Norrköpings kommun

Hovrätten har kommit fram till att IL Recycling AB brutit mot parternas avtal vid 1 706 tillfällen och att bolaget ska betala vite till kommunen med 10 000 kr för varje överträdelse. Hovrätten har vid sin prövning inte bedömt det samlade beloppet som oskäligt högt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ger Norrköpings kommun rätt att utesluta ILR vid upphandlingen av avfallshanteringen i kommunen

Förvaltningsrätten i Linköping har idag avslagit IL Recycling Service AB:s (ILR) ansökan om överprövning av Norrköping kommuns upphandling avseende avfallshanteringen i kommunen. ILR har sedan 2006 haft ett avtal med kommunen om avfallshanteringen. Kommunen har i tilldelningsbeslut den 19 april 2012 uteslutit ILR:s anbud eftersom bolaget har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövning…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten ger Norrköpings kommun rätt att utesluta ILR vid upphandlingen av avfallshanteringen i kommunen

Förvaltningsrätten i Linköping har idag avslagit IL Recycling Service AB:s (ILR) ansökan om överprövning av Norrköping kommuns upphandling avseende avfallshanteringen i kommunen. ILR har sedan 2006 haft ett avtal med kommunen om avfallshanteringen. Kommunen har i tilldelningsbeslut den 19 april 2012 uteslutit ILR:s anbud eftersom bolaget har gjort sig skyldig till allvarliga fel i yrkesutövning…

RÅ 2006 ref. 71

Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 71

RÅ 2009 ref. 91

En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 91

RÅ 2004 ref. 140

Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 140

RÅ 2006 ref. 41

Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 41

RÅ 2004 ref. 80

Vid beräkning av inkomst från fåmansbolag på grundval av löneunderlag i dotterbolag har fördelning av löneunderlaget ansetts kunna ske mellan ägare av två moderbolag till dotterbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 80

RÅ 2006 ref. 38

En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS- direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2006 ref. 38

RÅ 2009 ref. 100

En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 100

RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

Förutsättningar för uttagsbeskattning finns inte när en bostadsrättsförening övergår till att beskattas enligt reglerna för privatbostadsföretag, eftersom övergången inte ansetts medföra någon förändring av föreningens skattskyldighet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2008 ref. 65- uttagsbeskattning av bostadsrättsförening

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31

RÅ 2009 ref. 28

Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 28

RÅ 2003 ref. 47

Vid en fusion med ett helägt dotterbolag har den omständigheten att moderbolaget redovisar en goodwillpost som en följd av att koncernmässiga värden tillämpas vid fusionen inte ansetts medföra att inkomstbeskattning skall ske. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2003 ref. 47

RÅ 2004 ref. 136

Återgång till räkenskapsenlig avskrivning efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 136