Etikettarkiv: Inkomstskattelagen

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte ansetts vara näringsbetingat enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.

Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen m.m.

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om Forskarskattenämnden vid prövning av en ansökan om skattelättnader enligt 11 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska ta ställning till om arbetstagaren är obegränsat skattskyldig i Sverige. (Mål nr 3025-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7571-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat, indirekt ägt, företag samtidigt som den närstående kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbeske…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering

Fråga om en stiftelse som utan vinstsyfte bedriver förskoleverksamhet kan anses som ett allmänt undervisningsverk enligt 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 1615-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1727-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en stiftelse som utan vinstsyfte bedriver förskoleverksamhet kan anses som ett allmänt undervisningsverk enligt 7 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229). (Mål nr 1615-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1727-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomsttaxering m.m.

Korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen har ansetts kunna tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersatts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Inkomsttaxering 2009–2011.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Det har ansetts förenligt med unionsrätten att beskatta en utomlands bosatt person som har förvärvat hela sin inkomst i Sverige med källskatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, när den skattskyldige har haft rätt att välja att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar.Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målen i övrigt förklaras vilande. (Mål nr 6664–6666-14, Kammarrätten …

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomsttaxering

Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor. Frågan om meddelande av prövningstillstånd rörande målen i övrigt förklaras vilande. (Mål nr 6664–6666-14, Kammarrätten …

Skattemål: Mål nr 4132-14, Mål nr 4382-14

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.