Etikettarkiv: Juridisk person

Skattemål:

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen

Fråga om det finns särskilda skäl för att lämna en juridisk person tillstånd att förvärva lantbruksegendom. (Mål nr 4275-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2005-16.)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15 samt mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om kravet i 42 kap. 15 a § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) på att inkomstbeskattningen av en utländsk juridisk person ska vara jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag strider mot unionsrätten. (Mål nr 6322-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1836-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Scania Bus Financing och Scania Trucks & Buses får inte göra avdrag för förluster som ett uppköpt utländskt företag gjort före köpet

Kammarrätten i Stockholm anser att Scania Bus Financing AB och Scania Trucks & Buses AB inte kan göra avdrag för förlust som uppstått i en utländsk delägarbeskattad juridisk person, Oerstedt LLP, innan den förvärvats av Scaniabolagen. Detta eftersom Oerstedts ägare när förlusten uppstod inte var skattskyldiga i Sverige och därför inte omfattades av svensk beskattning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om trafiktillstånd

Fråga om en ansökan om yrkestrafiktillstånd kan beviljas när en juridisk person i vilken sökanden har ett bestämmande inflytande är eller har varit försatt i konkurs. (Mål nr 3738-14, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2680-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om konkurs hindrar trafiktillstånd

HFD: En man fick inte tillstånd för bedrivande av yrkesmässig trafik. HFD har nu meddelat prövningstillstånd för frågan om en ansökan om yrkestrafiktillstånd kan beviljas när en juridisk person i vilken sökanden har ett bestämmande inflytande är eller har varit försatt i konkurs.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt