Etikettarkiv: konsument

Högsta domstolen avgör mål om bevisbördan i tvister om konsumenttjänster i fall där något fast pris inte har bestämts.

Om en näringsidkare och en konsument är oense om priset för en tjänst är det näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om bevisbördan i tvister om konsumenttjänster i fall där något fast pris inte har bestämts.

Om en näringsidkare och en konsument är oense om priset för en tjänst är det näringsidkaren som ska bevisa att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förlikning stadfäst i stor grupptalan

Umeå tingsrätt har idag stadfäst den förlikning som Konsumentombudsmannen och elbolaget Stävrullen (fd Kraftkommission) träffade den 30 september 2014. Förlikningen innebär att 1 881 stycken konsumenter får dela på cirka 3,5 miljoner kronor så att varje konsument får 56,39 procent av sitt yrkade belopp.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Advokatarvode omfattas av EU-direktiv

EU-domstolen: I ett mål rörande anspråk på betalning av advokatarvode slår nu EU-domstolen fast att direktivet om oskäliga villkor i konsumentavtal är tillämpligt på avtal om tillhandahållande av juridiska tjänster som ingås mellan en advokat och en konsument.

Rättsområde: Avtalsrätt, Konsumentskydd, Inre marknaden, Övrig EU-rätt

Skydd för konsumenter får förstärkas

EU-domstolen: EU:s lagstiftning syftar i princip endast till att undanröja oskäliga avtalsvillkor – men den tillåter medlemsstaterna att ge konsumenter en högre skyddsnivå. Medlemsstaterna får i enlighet härmed föreskriva att ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare som innehåller ett oskäligt avtalsvillkor är ogiltigt om sådan åtgärd garanterar bättre skydd för konsumenten.

Rättsområde: Övrig EG-rätt

Klagomål på hantverkare ökar kraftigt

Klagomål på hantverkare och bygge Nyligen av Konsumentverket publicerad statistik visar att klagomålen på hantverkare har ökat med 10 % jämfört med 2008. Av de totalt cirka 104 000 konsumentklagomålen från 2008 handlade 21 785 om boende. Hälften av dessa klagomål handlar om reparations- och underhållstjänster.

Klagomålen som rör reparations- och underhållstjänster handlar många gånger om att arbetet blev dyrare eller inte utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Vi på Waldenberg Melin Juridik vill ge följande råd till den som skall anlita hantverkare för reparations- eller underhållstjänster:

  • Se till att skriva avtal om det som är viktigt för Dig som konsument. Viktiga frågor är här vad som skall ingå i tjänsten/arbetet, vad det skall kosta och när det skall vara klart.
  • Upprätta ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd. Ett skriftligt avtal gör det också lättare för Dig som konsument att få rätt om Du är missnöjd och vill klaga.
  • Om tilläggsarbeten uppstår under resans gång; glöm ej att avtala även om dessa. Även detta avtal bör vara skriftligt.

Om Du som konsument funderar på att anlita en hantverkare och vill upprätta ett avtal eller har funderingar på hur Du bör utforma ett sådant för att tillvarata Dina intressen på bästa sätt är Du välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa Dig om Du är missnöjd med en redan anlitad hantverkare och befinner Dig i början av, eller mitt uppe i en tvist.