Etikettarkiv: konsumentköplagen

Sälja häst

Kanske har du vuxit ur din häst eller helt enkelt fått helt andra livsuppgifter…

Att sälja häst är ofta en lika genomgripande förändring av sitt liv som att köpa häst. Och lika viktigt att göra rätt så att det inte blir tråkiga efterspel.

Vem skall du sälja till?
Det är viktigt att du som säljare kritiskt och ärligt granskar den person som vill köpa din häst. Både för din egen och för din hästs skull. Hamnar hästen hos rätt personer, duktiga, kunniga, intresserade, så blir det mycket sällan några problem, varken för hästen eller för dig som säljare. Hamnar hästen fel kan det bli alla möjliga komplikationer som följer på försäljningen. Till slut kanske det visar sig att du måste ta tillbaka hästen, och då kanske du redan har flyttat eller fyllt upp boxplatsen, osv. Så sälj inte till första bästa, även om det kan vara frestande om du är i tidsknipa.

Veterinärbesiktiga
Lika viktigt för dig som för köparen är det att hästen är veterinärbesiktigad före en försäljning. Högst en vecka gammalt veterinärintyg, brukar man säga.

Kontrakt
Skriv kontrakt, även om det är en nära vän som köper, alltid kontrakt. Ett skrivet kontrakt kan man inte slingra sig ur och vid eventuell tvist så gäller det. Först konsumentsköplagen (om du är näringsidkare), sedan kontraktet.

Du kan köpa ett färdigt kontrakt eller göra ditt eget, kolla bara vad som måste vara med. Här är ett förslag på en typ av kontrakt .

Sälja häst till privatperson
Konsumentköplagen gäller när du säljer häst och är näringsidkare (företag och företagare).

Köplagen gäller när du säljer häst som privatperson.

Det är viktigt att känna till skillnaderna mellan konsumentköplagen och köplagen innan du säljer!

Ansvar
Du som säljare har ett ansvar för att hästen är användbar till det köparen avser att använda hästen till.

Säljaren har upplysningsplikt gentemot köparen. Det betyder att du är skyldig att delge köparen alla eventuella uppgifter om sjukdomar, egenskaper eller skador som kan begränsa hästens användbarhet inom det område den är tänkt att användas till.

Som säljare är det också ditt ansvar att hästen inte belastas av avtal med tredje person, är pantsatt, att det förekommer ytterligare delägarskap, alltså inte begränsar köparens disposition av hästen. Allt som gör det bör du som säljare informera om och helst skriva in i kontraktet.

Du som säljare ansvarar för fel som finns hos hästen vid ”faraövergången”, alltså när hästen hämtas av köparen, alternativt lämnas till köparen efter fullgjort köp. I allmänhet är du skyldig att betala kostnader vid avhjälpandet av eventuella fel som kan bevisas ha funnits hos individen vid ”faraövergången”.

Betalning – avbetalning
Frågar den tilltänkta köparen om han/hon får köpa hästen på avbetalning – ta alltid en kreditupplysning först. Och skriv en tydlig avbetalningsplan. Konsumentkreditlagen gäller vid de avbetalningsköp där säljaren är näringsidkare, företagare, och en privatperson köper hästen.

 

Köpekontrakt vid köp av häst

När man ska köpa en häst är det bra att ha ett välskrivet köpekontrakt och att få med olika fakta om köparen, säljaren och om hästen.Skriv ett exemplar till köparen och ett till säljaren. Dessa saker bör man ha med:

-Är det ett sto/valack eller en hingst
-Hästens namn
-Färg
-Registreringsnummer
-Skriv ner köparens och säljarens namn,adress,telefonnummer och personnummer på kontraktet.
-Hur mycket kostade hästen?
-Vilket försäkringsbolag är hästen försäkrad i och vad kostar försäkringen?
-Skriv också om försäkringen övertas av köparen.
-Säljaren försäkrar att hästen är betald och försäkrad.
-Säljaren berättar vad köparen bör veta om hästen och att hästen inte är behäftad med sjukdomar eller fel.

Kopiera registreringsbevis, besiktningspapper mm.
Avsluta med att både säljaren och köparen skriver under kontraktet.

Fråga även säljaren om följande saker(skriv gärna ner vad säljaren säger)
Kön
Ras
Mankhöjd
Ålder
Färg/Tecken
Härstammning
Extriör/byggnad
Pris
Är den registrerad
Har hästen tävlat?
Hur länge har de ägt hästen?
Tidigare ägare samt uppfödare?
Varför säljs hästen?
Meriter?
Hur reagerar hästen vid olika tillfällen?
t.ex. sadling, omvårdnadssituationer?
Hur är hästen emsam och med andra hästar?
Hur är hästen att rida? t.ex temperament,olater.

Lycka till
Läs mer om att köpa eller sälja häst i boken
”Juridisk hjälpreda vid hästaffärer – Köpa och sälja häst” – Erik Fock och Peter Adler
Natur och Kultur i samarbete med Svenska Ridsportförbundet

Att häva hästköp

Vad ska man tänka på vid hävning av hästköp? I lagens mening betraktas hästen som en sak, emellertid är hästen som handelsobjekt något speciell. Hästen är till skillnad från många andra föremål ett levande ting, vilket många gånger komplicerar en eventuell tvist om återgång (hävning) av köpet. Återgång av köpet innebär att säljaren tar hästen åter och köparen återfår erlagd köpeskilling, dvs. hästköpet hävs.

I fråga om köp av häst är köplagen tillämplig dels näringsidkare emellan, dels privatpersoner emellan. Konsumentköplagen, vilken syftar till att skydda den normalt sett svagare parten, gäller då en näringsidkare säljer en häst till en privatperson.

En vanlig missuppfattning bland hästköpare är att det finns en generell ångerrätt. Så är inte fallet. Grundprincipen enligt avtalslagen är att ett träffat avtal är bindande mellan avtalsparterna. Vid köp av häst måste köparen, för att kunna häva hästköpet, kunna åberopa ett giltigt köprättsligt fel eller annan rättslig grund för att köpet skall kunna gå åter.

Vidare gäller att en köpare som vill häva hästköpet inom skälig tid från det att felet upptäcktes, måste reklamera felet till säljaren, dvs. lämna meddelande om felet. Reklamation kan ske såväl muntligen som skriftligen, dock är det senare att rekommendera med hänsyn till bevismöjligheterna i ett senare skede. Före den 1 april 2005 gällde att den absoluta gränsen för reklamation var två år efter leveransen av hästen. Efter lagändring den 1 april 2005 utsträcktes denna frist till tre år. Vad som kan anses vara ”inom skälig tid” får bedömas från fall till fall med hänsyn till omständigheterna. I en rättslig process är det i slutändan domstolen som har att avgöra vad som kan anses vara inom skälig tid. En skälig reklamationstid har många gånger ansetts vara två till tre veckor från det att felet upptäcktes. Av konsumentköplagen framgår att reklamation som görs inom två månader efter det att köparen upptäckt felet, alltid skall anses ha lämnats inom skälig tid.

För att köparen med framgång skall kunna häva köpet av hästen, krävs att denne kan bevisa att felet hos hästen förelåg redan när ett kontrakt skrevs och när det gäller så kallade ”dolda fel” att felet inte har kunnat upptäckas vid normala undersökningar som kan anses befogade vid hästköp, såsom veterinärbesiktning av hästen. Köparen har alltid en undersökningsplikt att uppfylla och fel som skulle kunnat upptäckas inom ramen för denna plikt kan köparen inte åberopa som grund för att häva sitt hästköp. Kraven på en köpare som har särskild kunskap och erfarenhet om hästar är strängare än de som kan ställas på någon som är betrakta mer som en novis på området.

Huvudregeln är således att det är den som påstår att fel föreligger som har styrka detsamma. I de fall konsumentköplagen är tillämplig åtnjuter dock konsumenten ett starkare skydd på så sätt att ett fel som visar sig inom sex månader efter hästen avlämnades, skall anses ha förelegat vid avlämnandet om inte annat visas eller det är oförenligt med varans eller felets art. I sådana situationer är bevisbördan omvänd genom att säljaren då har att bevisa att felet ej förelegat vid tiden för köpet. Lagändring i detta avseende genomfördes 1 juli 2002.

Som ovan antytts, blir frågan om hävning av hästköp på grund av fel, en process mellan köpare och säljare där det avgörande momenten blir vem av dem som kan styrka sina påståenden. Veterinärjournaler, besiktningsprotokoll och övrigt medicinskt underlag får i regel en central roll som bevismaterial. Utgångspunkten för vad som kan anses vara ett fel är vad som avtalats mellan parterna i köpekontraktet för hästen.

Har Du hamnat i en besvärlig situation i samband med hästköp? Waldenberg Melin Juridiks jurister har mångårig erfarenhet på området och kan erbjuda Dig vidare juridisk hjälp i Ditt ärende. Välkommen att kontakta oss för ett första förslag på hur Du skall gå vidare.