Etikettarkiv: länsstyrelsen

Hovrättens dom i Girjasmålet

En enig hovrätt har idag meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen. Hovrätten fastställer därför att samebyn har…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten godkänner skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen har utrett vilka områden i skärgården som är särskilt viktiga för fågelbeståndet och inte beviljat skyddsjakt där. Det konstaterar kammarrätten i dagens dom där skyddsjakt i fem områden i Stockholms skärgård godkänns. Tiden för skyddsjakt har dock passerats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En kommuns beslut att förbjuda försäljning av ett kosttillskott med för hög D-vitaminhalt var riktig

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i mars 2015 att förbjuda ett företag att sälja ett kosttillskott som gav en dygnsdos 125 mikrogram D-vitamin. Nämnden beslutade samtidigt att företaget skulle återkalla produkten från marknaden. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslog företagets överklagande. Kammarrätten anser att nämnden varit behörig myndighet och haft laglig grund…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver beslut om licensjakt efter varg i Västmanlands län

Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om dispens från artskyddsförordningen inom område med förekomst av bombmurkla återförvisas till länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog och återförvisat målet till länsstyrelsen. Domstolen har funnit att en bedömning av proportionaliteten måste ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stora delar av planerad bebyggelse runt Mikaelskyrkan i Uppsala kräver inte tillstånd enligt kulturmiljölagen

Hela Mikaelsplan i Uppsala är inte kyrkotomt, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag. Istället är den mark som Mikaelskyrkan fick 1974 en naturlig kyrkotomt. Dessutom ingår en allé som leder till kyrkan. Domen rör tillstånd för uppförande av flerbostadshus och lokaler för förskola och andra verksamheter i centrala Uppsala. Målet återförvisas till länsstyrelsen för ny handläggning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen stoppar inte licensjakten efter varg

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att Länsstyrelsen i Värmlands län hade fog för sina beslut om licensjakt efter varg 2016. Domstolen gör därmed en annan bedömning än kammarrätten och förvaltningsrätten. Vidare stoppas inte 2017 års licensjakt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten tillåter inte Alingsås tingsrätt att kameraövervaka en grusgång och en gräsmatta utanför tingsrätten

Länsstyrelsen beviljade Alingsås tingsrätt utökat tillstånd till kameraövervakning. En av de elva kameror som beviljades fick övervaka ett område om två meter utanför tingsrättens fasad. Tingsrätten ville att kameran skulle få övervaka ett betydligt större område, vilket också förvaltningsrätten sa ja till. Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten har dömt i tvistemålet mellan Hemsö Hälsan AB och Region Jönköpings län

Hovrätten slår fast att Hemsö inte har bättre rätt än Regionen till drygt 6,5 miljoner kr som Regionen har deponerat hos länsstyrelsen. Beloppet avser hyrestillägg för ränta som Hemsö har debiterat Regionen i anledning av en ombyggnation av hyreslokaler i kvarteret Hälsan i Jönköping.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny byggnad på fastighet med byggnadsminnen strider inte mot skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen

De skyddsbestämmelser enligt kulturmiljölagen som Länsstyrelsen i Uppsala län har utfärdat innehåller inte något förbud mot nybyggnad. En ny byggnad innebär därmed inte i sig att byggnadsminnet förvanskas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom som rör uppförandet av en hörsalsbyggnad i centrala Uppsala. Kammarrätten har inte tagit ställning till den närmare utformningen av hörsalen….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd av bygglov för byggnadsverk (konstverk) på Lilla Stenshuvud

Stiftelsen Kivik Art Centre fick bygglov för sju konstverk på Lilla Stenshuvud av Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun. Bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen i Skåne län. Mark- och miljödomstolen i Växjö upphävde läns-styrelsens beslut och fastställde det av kommunen givna bygglovet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver beslut om licensjakt efter varg i Västmanlands län

Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Miljödomstolen upphäver två tillstånd till grustäkt i Lerums kommun

Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har idag upphävt två tillstånd till grustäkt i Lerums kommun. Tillstånden hade tidigare meddelats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, men överklagades till miljödomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Karlstad redo att inrätta migrationsdomstol

Sedan sammanläggningarna av länsrätterna i Värmlands och Örebros län den 15 februari 2010 har den nybildade Förvaltningsrätten i Karlstad kämpat med en mycket hög arbetsbelastning. Samtidigt har både Karlstads kommun och länsstyrelsen i Värmland lobbat för att Sveriges fjärde migrationsdomstol ska placeras i Karlstad. Nu menar Anders Österlin, lagman vid Förvaltningsrätten i Karlstad, att man…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Västerbottens Medicinhistoriska förening får klaga på rivningen av gamla länslasarettet

Mark- och miljödomstolen i Umeå har idag beslutat att Västerbottens Medicinhistoriska förening har klagorätt på beslutet om att bevilja rivningslov för gamla lasarettet. Domstolen skickar därför tillbaka ärendet till länsstyrelsen som ska pröva föreningens överklagande i sak.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Stockholm upphäver länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd för kameraövervakning

Länsstyrelsen i Stockholms län beviljade i tre beslut Polisens ansökningar om kameraövervakning vid Spånga station, Rinkeby centrum, och Tenstaplan och Tenstagången i Stockholm. Datainspektionen överklagade besluten. Förvaltningsrätten har i dag i tre domar bifallit överklagandena.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny centralmyndighet vid internationell delgivning

Den 1 januari 2014 flyttas den internationella delgivningsverksamheten från Regeringskansliet (Justitiedepartementet, BIRS) till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen