Etikettarkiv: Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövnings av regeringsbeslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm. Högsta förvaltningsdomstolen har den 29 juni 2017 meddelat dom i fråga om rättsprövningen och förklarat att regeringens beslut ska stå fast.   Mark- och miljööverdomstolen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

LKAB får rätt att överklaga detaljplanebeslut i Kiruna

Högsta domstolen har i dag upphävt ett avgörande av Mark- och miljööverdomstolen och slagit fast att LKAB har rätt att överklaga ett beslut om detaljplan i Kiruna. Rätten att överklaga grundas på de rättigheter enligt minerallagen som LKAB har och de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma av detaljplanebeslutet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.   Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fiskodling i öppna kassar är inte tillåtlig

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat domar i fyra mål om tillstånd till odling av fisk i öppna kassar. I M 8673-15 och M 8882-15, som handlar om tillstånd till fiskodling i Omnefjärden respektive Mjältösundet, båda i Kramfors kommun, samt i M 2620-16 om tillstånd till fiskodling och vinterförvaring av fisk i Nätrafjärden i Örnsköldsviks kommun har Mark- och miljööverdomstolen kommit…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Konstverken på Stenshuvud får vara kvar

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt kommunens bygglov för sju konstverk (byggnadsverk) på Lilla Stenshuvud i Simrishamns kommun. Konstverken har funnits på plats några år. Domstolen anser inte att konstverken innebär sådan skada på landskapsbilden eller olägenhet för omgivningen att dessa inte kan tillåtas. Därmed har en mångårig rättslig prövning avslutats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om dispens från artskyddsförordningen inom område med förekomst av bombmurkla återförvisas till länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt länsstyrelsens beslut att inte ge dispens enligt artskyddsförordningen för att slutavverka skog och återförvisat målet till länsstyrelsen. Domstolen har funnit att en bedömning av proportionaliteten måste ske inom ramen för dispensförfarandet. Om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bygglovet för berg- och dalbanan på Kolmårdens djurpark upphävs

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt bygglovet för berg- och dalbanan (Wildfire) på Kolmårdens djurpark. Enligt domstolen ger berg- och dalbanan upphov till frågor av sådan karaktär och omfattning att prövningen av åtgärden kräver en föregående detaljplaneläggning. Berg- och dalbanan har redan uppförts.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SMA AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet vid Stucks kalkbrott har avslagits

Mark- och miljööverdomstolen har i deldom denna dag avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom ett område som betecknas J–M på fastigheten Bunge Stucks 1:138, Gotlands kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SMA AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet vid Stucks kalkbrott har avslagits

Mark- och miljööverdomstolen har i deldom denna dag avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom ett område som betecknas J–M på fastigheten Bunge Stucks 1:138, Gotlands kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

SMA AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet vid Stucks kalkbrott har avslagits

Mark- och miljööverdomstolen har i deldom denna dag avslagit SMA Mineral AB:s ansökan om fortsatt täktverksamhet av kalksten inom ett område som betecknas J–M på fastigheten Bunge Stucks 1:138, Gotlands kommun.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen sänker höjden på bostadshus i Norra Djurgårdsstaden

Mark- och miljööverdomstolen har idag ändrat detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 i Värtahamnen i Stockholm. Höjden på den byggnad som ska ersätta Gasklocka 4 sänks från 165 meter till 110 meter över nollplanet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs kommuns ansökan om ny bro över Göta älv bifalls

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens deldom genom vilket Göteborgs kommun beviljas till-stånd till vattenverksamhet innefattande bland annat byggandet av en ny bro över Göta älv enligt förslaget ”Arpeggio”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs kommuns ansökan om ny bro över Göta älv bifalls

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom idag i huvudsak fastställt mark- och miljödomstolens deldom genom vilket Göteborgs kommun beviljas till-stånd till vattenverksamhet innefattande bland annat byggandet av en ny bro över Göta älv enligt förslaget ”Arpeggio”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen