Etikettarkiv: mark

Detaljplanen för bussterminalen vid Slussen fastställs

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

Mark- och miljödomstolen lämnar i dag ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Domstolen bedömer att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen lämnar ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

Tisdagen den 23 januari klockan 11.00 lämnar mark- och miljödomstolen ett yttrande till regeringen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tillstånd lämnas till anläggande av bryggor i Gavleån samt borttagande av lindar mm

Mark-och miljödomstolen i Östersund har idag lämnat Gävle kommun tillstånd till att uppföra tre bryggor i Gavleån i centrala Gävle. Domstolen har samtidigt beslutat att gamla befintliga kajer är lagliga och tagit ställning till begäran om dispens för nedtagning av lindar i allé längs ån.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari

  Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden   Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses att byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.   Vad prövar mark…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

  Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skogsbranden i Västmanland kan inte anses vara en miljöskada

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelar idag mellandom i de skadeståndsmål som väckts vid domstolen efter den stora skogsbranden i Västmanland. Domstolen prövar i domen enbart frågan om brand genom gnistbildning vid markberedning kan medföra ansvar för miljöskada. Frågan besvaras nekande av domstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövnings av regeringsbeslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm. Högsta förvaltningsdomstolen har den 29 juni 2017 meddelat dom i fråga om rättsprövningen och förklarat att regeringens beslut ska stå fast.   Mark- och miljööverdomstolen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i Östhammar

Den 9 oktober i Östhammar fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter

Den 2 oktober i Oskarshamn fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag fattat beslut i miljömålet om en kalkstenstäkt på Gotland

Högsta domstolen har idag undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Bolagets ansökan ska prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

LKAB får rätt att överklaga detaljplanebeslut i Kiruna

Högsta domstolen har i dag upphävt ett avgörande av Mark- och miljööverdomstolen och slagit fast att LKAB har rätt att överklaga ett beslut om detaljplan i Kiruna. Rätten att överklaga grundas på de rättigheter enligt minerallagen som LKAB har och de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma av detaljplanebeslutet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen