Etikettarkiv: mark

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

  Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skogsbranden i Västmanland kan inte anses vara en miljöskada

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelar idag mellandom i de skadeståndsmål som väckts vid domstolen efter den stora skogsbranden i Västmanland. Domstolen prövar i domen enbart frågan om brand genom gnistbildning vid markberedning kan medföra ansvar för miljöskada. Frågan besvaras nekande av domstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har återupptagit handläggningen av SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Mark- och miljööverdomstolen förordnade den 2 mars 2016 att målen skulle förklaras vilande i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i fråga om rättsprövnings av regeringsbeslut den 31 augusti 2015, M2015/1508/Nm. Högsta förvaltningsdomstolen har den 29 juni 2017 meddelat dom i fråga om rättsprövningen och förklarat att regeringens beslut ska stå fast.   Mark- och miljööverdomstolen…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i Östhammar

Den 9 oktober i Östhammar fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter

Den 2 oktober i Oskarshamn fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen upphäver föreläggande om att ta bort vattenkraftverk m.m. i Edsån i Strömsunds kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade en person att bl.a. ta bort ett litet vattenkraftverk med tillhörande anordningar för reglering av vattenståndet i sjön uppströms kraftverket. Föreläggandet har nu prövats av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag fattat beslut i miljömålet om en kalkstenstäkt på Gotland

Högsta domstolen har idag undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Bolagets ansökan ska prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

LKAB får rätt att överklaga detaljplanebeslut i Kiruna

Högsta domstolen har i dag upphävt ett avgörande av Mark- och miljööverdomstolen och slagit fast att LKAB har rätt att överklaga ett beslut om detaljplan i Kiruna. Rätten att överklaga grundas på de rättigheter enligt minerallagen som LKAB har och de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma av detaljplanebeslutet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle börjar

Den 5 september börjar mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.   Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholm kommuns beslut om exploatering av mark för bygget av Nobel Center på Blasieholmen strider inte mot lag

Det stred inte mot lagen när Stockholms kommun beslutade om bl.a exploatering av mark på Blasieholmen för bygget av Nobel Center. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Cirkle K Sverige AB behöver inte flytta

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Nacka kommuns skäl för att säga upp tomträttsavtalet till fastigheten Sicklaön 13:83 (Bergs oljehamn) inte har varit tillräckligt starkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen