Etikettarkiv: Moms

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fördelning av moms efter skälig grund

Ett inköp av en vara eller tjänst kan ibland användas så att endast en del av den ingående momsen på inköpet är avdragsgill. Det gäller t ex inköp i ett företag som har både momspliktig och icke momspliktig verksamhet (s k blandad verksamhet). I ett ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på hur den ingående momsen ska fördelas när en beskattningsbar person endast delvis har avdragsrätt.

Dotterbolagets uthyrning av lokaler till föreningen Friskis & Svettis i Malmö är inte skattepliktig

Kammarrätten delar tidigare instansers bedömning att dotterbolagets uthyrning till föreningen Friskis & Svettis i Malmö utgör momsfri uthyrning av lokaler. Kammarrätten anser däremot, till skillnad från tidigare instanser, att bolagets uthyrning till övriga hyresgäster är skattepliktig. Det innebär att bolaget endast får avdrag för ingående moms för den skattepliktiga delen av verksamheten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dotterbolagets uthyrning av lokaler till föreningen Friskis & Svettis i Malmö är inte skattepliktig

Kammarrätten delar tidigare instansers bedömning att dotterbolagets uthyrning till föreningen Friskis & Svettis i Malmö utgör momsfri uthyrning av lokaler. Kammarrätten anser däremot, till skillnad från tidigare instanser, att bolagets uthyrning till övriga hyresgäster är skattepliktig. Det innebär att bolaget endast får avdrag för ingående moms för den skattepliktiga delen av verksamheten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten meddelar dom i ett mål om återbetalning av s.k. tryckerimoms

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om återbetalning av moms för tryckeritjänster. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att det enligt principen om condictio indebiti (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tvist om leverans av bröd och bakverk

Hovrätten: Tvist uppstod mellan ett kafé i konkurs och ett konditori som leverat bröd och bakverk till kaféet. Parterna hade avtalat om att viss rabatt skulle dras från varans bruttopris. Men eftersom det är visat att moms skulle påföras det framräknade rabatterade priset vid konditoriets fakturering har kaféet inte betalat för mycket och får ingen framgång med sin talan.

Rättsområde: Köprätt, Fordringsrätt