Etikettarkiv: Myndigheter

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som subsidiärt skyddsbehövande utgör inte hinder för svenska myndigheter att, efter prövning av skyddsbehovet i förhållande till hemlandet, besluta att verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska ske genom att utlänningen sänds till sitt hemland.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättspsykiatrisk vård för sabotage

Södertörns tingsrätt har i dag dömt en man till rättspsykiatrisk vård för bland annat sabotage. Brottsligheten har bestått i ett mycket stort antal obefogade telefonsamtal till både myndigheter och privatpersoner.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Brå-rapport värdefullt inspel till Sveriges Domstolars fortsatta arbete mot otillåten påverkan

Brottsförebyggande rådet har i dag publicerat rapporten ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner”. Rapporten bygger på enkätsvar och intervjuer med anställda vid tretton myndigheter och två a-kassor. Vid Sveriges Domstolar har 3535 anställda besvarat enkäten.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten i Stockholm söker en medarbetare till serviceenheten

  Arbetsplatsbeskrivning Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol med ca 450 anställda. Domstolen handlägger ungefär 500 olika måltyper som främst rör tvister mellan enskilda och myndigheter. Vanliga måltyper är skattemål, socialförsäkringsmål, migrationsmål, biståndsmål och mål som avser tvång mot person t.ex. psykiatrimål. Domstolen är indelad i elva dömande avdelningar och e…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag får inte kontrollera personuppgifter mot amerikanska sanktionslistor

Kammarrätten i Stockholm avslår överklaganden från ett flertal svenska bolag inom koncernen General Electric (GE) som begärt att få samköra personuppgifter om bl.a. anställda och leverantörer mot amerikanska sanktionslistor. Sanktionslistorna omfattar bl.a. personer som av amerikanska myndigheter bedöms ha brutit mot amerikanska exportkontrollagar eller varit inblandade i spridning av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domstolsverket sparar resurser till staten genom ett nytt statligt ramavtal om webbaserade rättsdatabastjänster

Domstolsverket har i dagarna slutfört en ny upphandling av webbaserade rättsdatabastjänster. De förmånliga ramavtalen gäller i två år med möjlighet till ett års förlängning och kan användas av samtliga myndigheter i staten vid avrop från nedanstående leverantörer. Ramavtal har tecknats för ett brett spektrum av nyhetstjänster och informationstjänster med följande leverantörer: Norstedts Juridik…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Läkarnas skadeståndskrav avslås av Attunda tingsrätt (T3798-07)

Attunda tingsrätt har i en dom i dag avslagit ett krav från de två f.d. läkarna om skadestånd på mångmiljonbelopp från staten för bl a förlorade arbetsförtjänster, lidanden och kränkningar. Läkarna har hävdat att staten genom olika myndigheter begått ett stort antal felaktigheter som bl a lett till att de förlorat sina läkarlegitimationer som en följd av att domstol felaktigt ansett att de skul…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sammanhållen lagstiftning för hantering av personuppgifter

Regeringen: Informationshanteringsutredningen har haft i uppdrag att se över den omfattande registerlagstiftning som tillsammans personuppgiftslagen och annan lagstiftning reglerar hur statliga och kommunala myndigheter ska behandla personuppgifter och har i dag överlämnat sitt slutbetänkande - Myndighetsdatalag (SOU 2015:39).

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt

Curia får ingå i läkemedelsnamn

Kammarrätten: Läkemedelsverket avslog ansökan om ett produktnamn som innehöll Curia eftersom det är namnet på EU-domstolen och på ett bolag. Men kammarrätten medger nu namnändringen eftersom det inte finns något krav på att varumärket ska vara särskiljande i förhållande till företag och myndigheter.

Rättsområde: Varumärkesrätt