Etikettarkiv: näringsbetingade andelar

Skattemål:

Skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomster när näringsbetingade andelar i bolaget avyttras under beskattningsåret och säljaren dessförinnan tillgodogjort sig inkomsterna. (Mål nr 421-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6015-15). 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomster när näringsbetingade andelar i bolaget avyttras under beskattningsåret och säljaren dessförinnan tillgodogjort sig inkomsterna. (Mål nr 421-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6015-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Skattskyldigheten för ett handelsbolags inkomster när näringsbetingade andelar i bolaget avyttras under beskattningsåret och säljaren dessförinnan tillgodogjort sig inkomsterna. (Mål nr 421-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6015-15). 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domar i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av näringsbetingade andelar som berott på en valutakurs-förändring har inte ansetts strida mot EU-rätten (I). Däremot har avdragsförbudet för kapitalförluster vid avyttring av fordringar mellan företag i intressegemenskap som berott på en ändrad växelkurs mellan euro och svenska kronor ansetts strida mot EU-rätten (II).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HFD får förhandsavgörande av EU-domstolen

EU-domstolen: I ett förhandsavgörande till HFD slår nu EU-domstolen fast att de svenska reglerna som innebär att avdrag inte medges för valutakursförluster på näringsbetingade andelar inte strider mot etableringsfriheten inom EU.

Rättsområde: Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Inre marknaden, EU-skatterätt

RÅ 2004 ref. 140

Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 140

RÅ 2009 ref. 100

En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 100