Etikettarkiv: Nyemission

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Countermine-målet, som överklagats från Stockholms tingsrätt. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Countermine Technologies AB, som var registrerat på NGM-börsen, erbjöd min­röjnings­tjänster i huvudsak med hjälp av maskiner som utvecklats av bolaget. Countermine genom­förde under hösten 2009 en nyemission. Aktie­bolaget Superbus och Yggdrasil AB deltog i nyemissionen. Countermine för­sattes i likvidation under 2010.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HD ska pröva garantiåtagande i nyemission

HD: Vid en nyemission åtog sig ett antal garanter att köpa de utestående aktierna om inte emissionen blev fulltecknad. Ett bolag köpte sen de aktier som inte tecknats av aktieägarna. Underinstanserna ansåg att bolaget inte kunde kräva garanterna på betalning för de utestående aktierna, men HD meddelar nu prövningstillstånd.

Rättsområde: -, Aktiebolagsrätt

Garantiåtagande i nyemission förföll

Hovrätten: Vid en nyemission tecknade 18 garanter avtal om att köpa aktier om inte emissionen blev fulltecknad av aktieägarna. Ett utomstående bolag köpte dock de aktier som inte tecknades av aktieägarna. Båda instanserna anser nu att bolaget inte kan kräva att garanterna ska betala för dessa aktier.

Rättsområde: Fordringsrätt, Aktiebolagsrätt

RÅ 2009 ref. 34

Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avyttring av preferensaktierna när styrelsens beslut om omvandling följde av en bestämmelse i bolagsordningen.  Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 34