Etikettarkiv: oaktsamhet

Domar i mål om företrädaransvar

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och därmed ska påföras betalningsskyldighet för bolagets skatter (företrädaransvar).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av att en häktningsförhandling hålls och häktningsbeslut meddelas trots att den s.k. 96-timmarsfristen överskridits.

När någon har gripits och anhållits, ska frågan om fortsatt frihetsberövande prövas vid en häktningsförhandling. Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter att den misstänkte gripits (96-timmarsfristen). En domare underlät av oaktsamhet att kontrollera att fristen inte hade överskridit. Domaren höll häktningsförhandling och häktade de misstänkta. Domaren åtalades för…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett revisorsansvarsmål

En revisor hade vid revisionen av ett bolags årsredovisning av oaktsamhet avvikit från god revisionssed i två avseenden. Högsta domstolen har nu prövat om en person som förvärvade aktier i bolaget i utbyte mot aktier i ett annat bolag (en apportemission) har rätt till skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tar ställning till om en likvidator av oaktsamhet har överträtt aktiebolagslagen

När likvidatorn skulle skifta bolagets tillgångar till aktieägaren hade en tidigare leverantör framställt krav mot bolaget. Likvidatorn ansåg att leverantören hade förlorat rätten att kräva betalning (preklusion) och avsatte därför inga pengar i skiftet för betalning av kravet. Högsta domstolen ansåg att skulden var tvistig och att en avsättning därför borde ha skett.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Friande dom för föräldrar

Dom har i dag meddelats i ett mål där en 24-årig kvinna och en 22-årig man stått åtalade för att i en ort utanför Kristianstad under perioden augusti–september 2016 ha misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och för att av oaktsamhet ha orsakat barnets död. Kvinnan och mannen frikänns i alla avseenden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vissa beslut i ett mål om synnerligen grov misshandel m.m.

Tingsrätten avslutade i tisdags, den 4 juli, huvudförhandlingen i ett mål där en 24-årig kvinna och en 22-årig man varit åtalade för att i en ort utanför Kristianstad och under perioden augusti-september 2016 ha misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och för att av oaktsamhet ha orsakat barnets död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15 samt mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3544-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2017-15) 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift. (Mål nr 3547-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2446-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppdaterad huvudförhandlingsplan i mål om synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

Åtal har väckts mot en 24-årig kvinna och en 22-årig man. Enligt åtalet har de under perioden augusti–september 2016 i en ort utanför Kristianstad misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och av oaktsamhet orsakat barnets död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandlingsplan i mål om synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

Åtal har väckts mot en 24-årig kvinna och en 22-årig man. Enligt åtalet har de under perioden augusti–september 2016 i en ort utanför Kristianstad misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och av oaktsamhet orsakat barnets död. Huvudförhandlingen i målet kommer att inledas måndagen den 8 maj och beräknas pågå under elva dagar under perioden maj–juni.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Åtal har väckts mot en 24-årig kvinna och en 22-årig man. Enligt åtalet har de under perioden augusti–september 2016 i en ort utanför Kristianstad misshandlat ett spädbarn synnerligen grovt och av oaktsamhet orsakat barnets död.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tar ställning till om en likvidator av oaktsamhet har överträtt aktiebolagslagen

När likvidatorn skulle skifta bolagets tillgångar till aktieägaren hade en tidigare leverantör framställt krav mot bolaget. Likvidatorn ansåg att leverantören hade förlorat rätten att kräva betalning (preklusion) och avsatte därför inga pengar i skiftet för betalning av kravet. Högsta domstolen ansåg att skulden var tvistig och att en avsättning därför borde ha skett.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga om en styrelseledamot – tillika trafikansvarig i företaget – uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter för företaget. (Mål nr 1736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6451-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en styrelseledamot – tillika trafikansvarig i företaget – uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatter och avgifter för företaget. (Mål nr 1736-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6451-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man dömd till fängelse för grovt vållande till ung kvinnas död på hotellrum i Helsingborg

Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 22-årig man för att av grov oaktsamhet ha orsakat en ung kvinnas död på ett hotellrum i Helsingborg den 13 juni 2015. Mannen döms till fängelse ett år och fyra månader. Han ska även betala skadestånd till den avlidna kvinnans anhöriga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

31-årig Linköpingsbo döms för brott mot upphovsrättslagen (illegal fildelning) till villkorlig dom och 40 dagsböter

Linköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål (tingsrättens mål nr B 1066-06) om illegal fildelning avseende såväl filmer som musikaliska verk som en 31-årig Linköpingsbo enligt åtalet påståtts ha gjort tillgängliga för allmänheten via fildelningsprogram i sin dator och därigenom med uppsåt eller av grov oaktsamhet vidtagit åtgärder som inneburit intrång i upphovsrätten….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om företrädaransvar m.m.

Fråga dels om en likvidator uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat de juridiska personernas skatt i rätt tid, dels – om så är fallet – huruvida särskilda skäl för hel eller delvis befrielse föreligger bl.a. mot bakgrund av att ägarintresse saknas och att det är fråga om ett mycket betydande belopp. (Mål nr 2680-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7403-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen