Etikettarkiv: offentlig upphandling

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart och – om så är fallet – om beslutet inneburit ett kompetensöverskridande. (Mål nr 1894-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4167-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

Frågan i målen var om flera avtal som har direktupphandlats ska anses vara av samma slag och därför värdena av dem ska räknas samman vid bedömningen av om beloppsgränsen för när direktupphandling är tillåten har överskridits.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att ange som förutsättning i en upphandling att anbud med ett timarvode under en viss nivå inte kommer att antas. (Mål nr 5924-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 533-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Delbeslut i mål om offentlig upphandling

Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

Ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt kan i sig inte betraktas som en oförutsedd omständighet. Undantaget från kravet om annonsering vid en offentlig upphandling på grund av synnerlig brådska har därmed inte ansetts tillämpligt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt har idag helt frikänt den person som varit åtalad för grovt givande av muta i samband med en offentlig upphandling av järnvägsarbeten år 2013 i Azerbajdzjan.

Tingsrätten har grundat den frikännande domen på att åklagarna inte har bevisat att den åtalade har lovat eller erbjudit en otillbörlig förmån vilket är en förutsättning för att mutbrott ska föreligga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk. (Mål nr 4092-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 661-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör två tvister om skadestånd vid offentlig upphandling

Det ena fallet avsåg en upphandling av transporter av hjälpmedel för funktionshindrade i Gävleborgs län, det andra en upphandling av en ombyggnad av ett luftbehandlingssystem i Armémuseums lokaler. Högsta domstolen fann att det inte fanns någon grund för skadestånd på grund av fel vid upphandlingen av hjälpmedelstransporterna, men däremot för fel vid upphandlingen av ombyggnaden av luftbehandli…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har fordrat in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud. (Mål nr 1968-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2851-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Systembolaget omfattas inte av upphandlingslagstiftningen

För andra gången på ett år har Kammarrätten i Stockholm prövat om Systembolaget AB ska följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Även denna gång anser kammarrätten att Systembolaget inte är ett s.k. offentligt styrt organ som ska jämställas med upphandlande myndighet och att upphandlingslagstiftningen därför inte är tillämplig på Systembolagets inköp. Överklagandet från MBVB…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska Spel omfattas av upphandlingsreglerna

I ett mål där förvaltningsrätten prövat en ansökan om överprövning av en upphandling som Svenska Spel gjort har bolaget invänt att ansökan ska avvisas eftersom bolaget inte är ett offentligt styrt organ som omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om offentlig upphandling

När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är föremål för prövning i domstol ska ett samtidigt pågående mål om överprövning av själva upphandlingen inte skrivas av.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om innebörden av uttrycket ”av samma slag” i 15 kap. 3 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (Mål nr 1878-16, 1933–1934-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6531–6533-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om förutsättningarna för talerätt enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling när sökanden varken lämnat eller haft för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. (Mål nr 4876-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4141-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt. (Mål nr 6525-15, Kammarrätten i Göteborgs mål n…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen