Etikettarkiv: personuppgiftslagen

Högsta domstolen avslår en privatpersons begäran om att i elektronisk form få ut en hovrätts dagboksblad.

Begäran gällde att få ut en fil med så många dagboksblad som möjligt i mål från ett visst år. Personen i fråga gjorde gällande att det s.k. privatpersonsundantaget i personuppgiftslagen (PUL) är tillämpligt om det är fråga om ett begränsat antal personuppgifter. Privatpersonsundantaget innebär att bestämmelserna i PUL inte behöver beaktas av en privatperson som hanterar personuppgifter på sin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

Fråga om en vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen (2008:355) får ge ombud direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om en enskild under samma förutsättningar som till den enskilde själv. (Mål nr 3716-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

DOM I MÅLET OM PORRFAKTUROR

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dag dömt en 43-årig huvudman till fängelse i åtta månader för grovt bokföringsbrott, olaga tvång i sex fall avseende s.k. porrfakturor, grovt brott mot personuppgiftslagen samt grovt förtal. Ytterligare en tilltalad döms för olaga tvång till villkorlig dom och böter. Tre andra tilltalade döms till villkorlig dom och böter för olika brott, bl.a….

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om tillsyn enligt personuppgiftslagen

Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten i Stockholm: Inte rätt lägga ut uppropslistor på domstols webbplats

Kammarrätten i Stockholm har i en dom ansett att Gotlands tingsrätt inte får lägga ut uppropslistor på sin webbplats då det strider mot personuppgiftslagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avslår en privatpersons begäran om att i elektronisk form få ut en hovrätts dagboksblad.

Begäran gällde att få ut en fil med så många dagboksblad som möjligt i mål från ett visst år. Personen i fråga gjorde gällande att det s.k. privatpersonsundantaget i personuppgiftslagen (PUL) är tillämpligt om det är fråga om ett begränsat antal personuppgifter. Privatpersonsundantaget innebär att bestämmelserna i PUL inte behöver beaktas av en privatperson som hanterar personuppgifter på sin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillämpning av personuppgiftslagen

Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 9 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) besluta om undantag från förbudet enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204) mot att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. (Mål nr 4970-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2135-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om personuppgiftslagen

Fråga om Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att gallra i arkiv som Riksarkivet tagit emot som arkivmyndighet är överklagbart. (Mål nr 1709-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7923-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HFD prövar personuppgift vid bensinsmitning

HFD: Säkerhetsbolagen utvecklade en teknisk lösning för att förhindra bensinsmitningar, och kammarrätten beviljade undantag från förbudet att behandla uppgifter om lagöverträdelser enligt personuppgiftslagen för fordonen. Nu ska HFD pröva förutsättningarna.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt övrigt

Sammanhållen lagstiftning för hantering av personuppgifter

Regeringen: Informationshanteringsutredningen har haft i uppdrag att se över den omfattande registerlagstiftning som tillsammans personuppgiftslagen och annan lagstiftning reglerar hur statliga och kommunala myndigheter ska behandla personuppgifter och har i dag överlämnat sitt slutbetänkande - Myndighetsdatalag (SOU 2015:39).

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt