Etikettarkiv: post

Bahnhof är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnemang till brottsbekämpande myndigheter

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom denna dag funnit att de svenska bestämmelserna om utlämnande av abonnemangsuppgifter till brottsbekämpande myndigheter inte strider mot EU-rätten. Domstolen anser därför att Post- och telestyrelsen (PTS) har haft fog för att förelägga operatören Bahnhof att lämna ut uppgifter om abonnemang i enlighet med bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inbjudan till advokater att anmälan intresse för helgberedskap

Härmed inbjuds advokater i domkretsen att anmäla intresse för helgberedskap. Anmälan ska vara tingsrätten tillhanda senast den 1 november 2017 och görs per e-post till Eskilstuna.tingsratt@dom.se. Ange Intresseanmälan för helgberedskap dnr 2017/100-54 i ärendemeningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Post- och telestyrelsen (PTS) har inte haft rätt att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, s.k. datalagring

Kammarrätten i Stockholm konstaterar att det med hänsyn till EU-domstolens dom den 21 december 2016 är klarlagt att de svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål står i strid med unionsrätten. Detta får till följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter m.m…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna. Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet. Förvaltningsrätten finner, till skillnad från PTS, att PostNords nya villkor för årsvolymrabatter är förenliga med postlagen då de inte kan anses diskriminerande gentemot förmedlare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två brev räckte som bevis för att en kredittagare hade fått krav på betalning

Högsta domstolen har i ett beslut i dag kommit fram till att en fordran inte preskriberats, eftersom banken har avbrutit preskriptionen. Som bevis om preskriptionsavbrott ska det normalt räcka att det sänds två kravbrev till en adress där en låntagare har anledning att bevaka sin post.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Varning för falsk e-post och sms

Har du fått ett e-post som ser ut att komma från en domstol och uppmanar dig att klicka på en länk? Kontrollera om avsändarens e-postadress slutar på @dom.se. Gör den inte det har du fått ett falskt e-post och du riskerar att få ett virus på din dator, mobil, läsplatta etc.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Falsk e-post och sms från domstol

Det har de senaste dagarna skickats falsk e-post och sms som ser ut att komma från domstolar. Meddelandena handlar om att man ska inställa sig till förhandling. Du som mottar ett sådant mejl eller sms uppmanas klicka på en länk – gör inte det. Meddelanden är falska och har inte skickats från Sveriges Domstolar.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Företaget NMI har rätt att överklaga PTS beslut om frekvenser för mobiltelefoni och trådlöst bredband

Nordisk Mobiltelefon International AB, NMI, har rätt att överklaga Post- och telestyrelsens, PTS, beslut om fördelning av frekvenser för bland annat mobiltelefoni och trådlöst bredband i 900 MHz-bandet. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom idag. PTS tilldelade tillstånden utan att anordna auktion eller ”skönhetstävling”. Förvaltningsrätten i Stockholm ska nu ta upp NMI:s överklagande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten godkänner PTS ändring av kostnadsmodellen för TeliaSonera

Efter en dom i Kammarrätten i Stockholm idag godkänns Post- och telestyrelsens, PTS, prisreglering av hyra av kopparnät. Domen innebär att kostnaden för anslutning av t.ex. fast telefoni i bostäder inte längre räknas med i underlaget för det pris som TeliaSonera får ta ut av andra operatörer som hyr in sig på kopparnätet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tele2 Sverige AB ska fortsätta med datalagringen i enlighet med Post- och telestyrelsens föreläggande

De svenska datalagringsbestämmelserna strider inte mot grundlagen, EU-lagstiftning eller Europakonventionen. Det svenska regelverket har inte brister i samma omfattning som det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tele2 Sverige AB ska fortsätta med datalagringen i enlighet med Post- och telestyrelsens föreläggande

De svenska datalagringsbestämmelserna strider inte mot grundlagen, EU-lagstiftning eller Europakonventionen. Det svenska regelverket har inte brister i samma omfattning som det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål B 2261-14 ang. mord och brott mot griftefrid meddelas tisdagen den 31 mars 2015 klockan 11:00

Utlämnande av domen Domen kommer att expedieras i anslutning till det att den meddelas. För den som vill ta del av domen finns möjlighet att få den sänd till sig via e-post. Den som önskar få domen via e-post kan anmäla det i förväg till domstolshandläggaren Lisbeth Eriksson, enklast via e-post till Lisbeth.Eriksson@dom.se eller på telefon 026-176726. Domen kommer även att finnas tillgänglig i…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förhandsavgörande om den svenska datalagringen begärs från EU-domstolen

Kammarrätten har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i det s.k. datalagringsmålet mellan Tele2 Sverige AB och Post- och telestyrelsen (PTS).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen