Etikettarkiv: Processrätt

Domarskolan startar med ny rektor på plats

Den 1 april tillträdde hovrättsrådet och docenten i processrätt Roberth Nordh tjänsten som rektor för den så kallade Domarskolan, som från och med 2009 ska förse Sveriges Domstolar med högre utbildning av nyutnämnda domare. Därmed har startskottet gått för ett ambitiöst projekt att rusta domarkåren inför en exceptionell generationsväxling och allt högre krav från samhället.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pt för beslut i arrendetvist

HD: Jordägarna ville höja arrendet och innan arrendeavtalens utgång ansökte de om medling hos arrendenämnden. Nämnden uppfattade ansökan som en villkorsändring och beslutade om höjt arrende. Arrendatorerna överklagade och ansåg att ansökan inte innefattade villkorsändring och att beslutet skulle undanröjas. HD ska pröva saken.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Allmän processrätt

Pt när kammarrätt missade komplettering

HFD: Kammarrätten beslutade att inte meddela prövninstillstånd utan att först ha uppmärksammat en begäran om komplettering. Därför meddelar HFD prövningstillstånd, upphäver kammarrättens beslut och skickar tillbaka målet till underinstansen.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt, Förvaltningsprocessrätt processrätt

Tingsrätt kritiseras av JO

JO: Kalmar tingsrätt och två av tingsrättens domare kritiseras av Justitieombudsmannen för hur man hanterat ett antal frågor i samband med handläggningen av ett mål om vårdnad om barn med mera.

Rättsområde: Familjerätt, Konstitutionell rätt, Yttrandefrihetsrätt, Mänskliga rättigheter, Allmän processrätt

Skattefordran var prekluderad

Hovrätten: Ingen okänd borgenär hörde av sig när handelsbolaget skulle likvideras, men Skatteverket skickade ett brev med frågor om en tidigare fastighetstransaktion före anmälningstidens utgång. Trots detta anses Skatteverkets senare fordran med anledning av transaktionen prekluderad.

Rättsområde: -, Fordringsrätt, Associationsrätt, Allmän processrätt

HD avgör ersättning för dubbelbestraffning

HD: För första gången har Högsta domstolen avgjort ett mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem, det vill säga dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, EKO-brott, Allmän processrätt, Inkomstskatt

Skillnad mellan påföljder och reformatio in pejus

HD: Mannen dömdes till en månads fängelse av tingsrätten för misshandel, men hovrätten ändrade påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Trots att han häktats och därmed verkställt det mesta av fängelsestraffet anses inte hovrättens påföljd stå i strid med reglerna om reformatio in pejus.

Rättsområde: Brott mot person, Allmän processrätt