Etikettarkiv: Prövningstillstånd

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

Fråga om en utfästelse om avgångspension, att utbetalas fram till 65 års ålder och under kortare tid än tre år, ryms inom det skattemässiga begreppet allmän pensionsplan och därmed uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring. (Mål nr 4815–4816-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3014–3015–16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Polisens upphandling av pass har överklagats – kammarrätten ger prövningstillstånd

Polisen upphandlar ett ramavtal avseende persondokument och passystem. Upphandlingen överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. Domen överklagades till kammarrätten som nu beviljat prövningstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandling

Frågor om EU-rättsliga principer om bl.a. likabehandling, transparens och öppenhet ska tillämpas vid en överprövning av en direktupphandling som motiverats av kontraktets värde samt i vilken mån reglering i nationell upphandlingslagstiftning ska tillämpas vid en sådan prövning. (Mål nr 3830-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 807-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

Fråga om tillämpningen av undantaget i 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. (Mål nr 1889–1890-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1111–1114-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Frågan gäller omfattningen av den prövning som ska göras enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen (1991:900). (Mål nr 6335-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5245-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Intäktsramar för naturgasföretag och elnätsföretag

Kammarrätten har i dag avgjort ett flertal mål som gäller fastställande av intäktsramar för naturgasföretag (naturgasmålen) och elnätsföretag (elmålen). Innebörden av kammarrättens fyra domar i naturgasmålen är att Energimarknadsinspektionen ska räkna om intäktsramarna. I elmålen har kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens avgöranden i…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om en beslagtagen och därefter kopierad handling utgör en allmän handling och, om så är fallet, om det påverkar bedömningen att beslaget förklarats förverkat och förstörts men kopian inte gallrats. (Mål nr 2687-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1737-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjöfartsstöd

Fråga om hur uttrycket ”trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden” ska tolkas. (Mål nr 1642–1643-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 678–679-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om rättidsprövning

Fråga om vilken betydelse ett överlämnande av ett överklagande till en domstol har när beslutsmyndigheten samtidigt gett uttryck för att det inte har kommit in i rätt tid. (Mål nr 2091-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 583-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelade i mål om sjukpenning

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 438-16 och 457-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut i mål om vitesföreläggande enligt lotterilagen

    Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 oktober 2017 beslutat att inte meddela prövningstillstånd i två mål om vitesföreläggande enligt lotterilagen. Besluten innebär att kammarrättens avgöranden står fast.  

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om vilken prövning en förvaltningsdomstol ska göra vid ett överklagande av en myndighets beslut som det enligt tillämplig reglering inte ankommer på myndigheten att fatta. (Mål nr 4538-17, Kammarrätten i Stockhols mål nr 7644-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk. (Mål nr 4092-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 661-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om psykiatrisk tvångsvård

Fråga om förutsättningar för fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård föreligger när en patient har långtidspermission och får depåinjektioner i hemmet. (Mål nr 3263-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1082-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

Fråga om en ny ramtid ska bestämmas för beräkning av inkomstrelaterad ersättning i det fall en sökande först under en pågående ersättningsperiod uppfyller medlemsvillkoret och om semesterersättning utgör en sådan inkomst som ska räknas med i underlaget för beräkning av en sökandes dagsförtjänst. (Mål nr 1610-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2260-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg

Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen