Etikettarkiv: skadestånd

Högsta domstolen meddelar dom i ett revisorsansvarsmål

En revisor hade vid revisionen av ett bolags årsredovisning av oaktsamhet avvikit från god revisionssed i två avseenden. Högsta domstolen har nu prövat om en person som förvärvade aktier i bolaget i utbyte mot aktier i ett annat bolag (en apportemission) har rätt till skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fiskare ges rätt till skadestånd för fiskeförbud i Torne älvs fiskeområde

Högsta domstolen har i dag i ett mål rörande regeringsformens s.k. egendomsskydd fastställt att staten är skyldig att ersätta sju innehavare av fiskerätt i Torne älvs fiskeområde för den ekonomiska förlust som kan ha uppkommit till följd av begränsningar av fiskerätten som beslutats av regeringen under åren 1997–2010. De sju innehavarna av fiskerätt var yrkesfiskare eller hade fiske som binärin…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i mål om grov skadegörelse och skadestånd (olovlig nedtagning av träd)

Högsta domstolen håller den 18 februari 2015 huvudförhandling i mål om grov skadegörelse, som ska ha skett genom att träd olovligen nedtagits eller skadats. I målet ska bl.a. prövas frågan om efter vilken beräkningsmetod skada ska värderas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fängelse i 14 år för försök till mord

HD har i dag meddelat dom i målet angående kvinnan från Södertälje som föll från en balkong på sjätte våningen och överlevde fallet. HD anser att det är bevisat att kvinnans man försökte döda henne genom att kasta eller släppa ned henne från balkongen. HD dömer mannen för försök till mord till fängelse i 14 år. Han ska också betala skadestånd på cirka 350 000 kr till kvinnan. Hovrätten hade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen uttalar sig om de rättsliga verkningarna av en s.k. emissionsgaranti i samband med nyemission.

Högsta domstolen har i dag slagit fast att ett avtal om emissionsgaranti inför nyemission är rättsligt bindande i den meningen att den som lämnat garantin (garanten), men inte fullgör sina åtaganden enligt denna, kan bli skyldig att betala skadestånd. Detta förutsätter att garantiavtalet är skriftligt och att garanten har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör två tvister om skadestånd vid offentlig upphandling

Det ena fallet avsåg en upphandling av transporter av hjälpmedel för funktionshindrade i Gävleborgs län, det andra en upphandling av en ombyggnad av ett luftbehandlingssystem i Armémuseums lokaler. Högsta domstolen fann att det inte fanns någon grund för skadestånd på grund av fel vid upphandlingen av hjälpmedelstransporterna, men däremot för fel vid upphandlingen av ombyggnaden av luftbehandli…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen slår fast att en skadeståndsfordran på kränkningsersättning inte kan överlåtas innan fordringen har fastställts

I ett inlägg på en blogg omnämndes en person i negativa ordalag. Personen ansåg att han blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd för kränkning. Under tingsrättens handläggning övertog en ideell förening käromålet. Föreningen hävdade med åberopande av ett köpeavtal att den hade förvärvat skadeståndsanspråket. Tingsrätten och hovrätten fann att fordringen inte kunde överlåtas och lämnade…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom om skadestånd och försäkring avseende en skadad båt

Högsta domstolen prövar om en båtägare ska få ett lägre skadestånd av den som skadat hans båt av det skälet att båten inte var försäkrad. Domstolen konstaterar att det saknar betydelse för skadeståndets storlek att båten var oförsäkrad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sju års fängelse för brott mot en försvunnen sjubarnspappa

Den man som har suttit häktad sedan oktober förra året misstänkt för brott mot en försvunnen sjubarnspappa döms i dag av Malmö tingsrätt till sju års fängelse. Han döms för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. Mannen frias från ansvar för människorov. Han ska också betala skadestånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Man som dödade sina föräldrar döms till rättspsykiatrisk vård

Den man som åtalats för att sommaren 2016 ha dödat sina föräldrar i Sollentuna döms enligt åtalet för mord. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård. Mannen ska betala skadestånd till offrens anhöriga.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ogillar internetleverantörers talan mot Telia om skadestånd för överträdelser av konkurrenslagen

Svea hovrätt har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ogillat Yarps Services Network AB:s talan mot Telia Company AB om skadestånd på grund av överträdelser av konkurrenslagens regler om missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos skånepolisen enbart på grund av etnisk tillhörighet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet som rör skottlossningen i Huskvarna i slutet av december förra året

Den 33-årige man som åtalats för inblandning i skottlossningen döms av tingsrätten för bl.a. försök till grovt rån och vållande till kroppsskada, grovt brott, till fängelse 4 år och 6 månader. Mannen frikänns från försök till mord. Han ska också betala skadestånd till målsägandena. Mannen ska vara fortsatt häktad.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i uppmärksammat våldtäktsmål

Tingsrätten har i dag dömt tre män för våldtäkt, medhjälp till våldtäkt, underlåtenhet att avslöja våldtäkt samt för grovt förtal. Påföljden har i samtliga fall bestämts till fängelse. Männen ska även betala skadestånd till målsäganden.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen