Etikettarkiv: skadeståndstalan

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i målet LB ./. Sparbanken Skaraborg i Skara

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i rubricerade skadeståndsmål. I domen ogillar tingsrätten inledningsvis bankens framförda invändning att LB:s skadeståndstalan skulle vara preskriberad. Tingsrätten förpliktar härefter banken att utge skadestånd till LB med sammanlagt 932 967 kr jämte ränta. Tingsrätten bestämmer slutligen att vardera parten skall stå sina rättegångskostnader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vellinge kommun vinner mål angående särskoleplacering och mobbning

Tingsrätten har idag lämnat en före detta särskoleelevs skadeståndstalan utan bifall. Domstolen anser att det inte är bevisat att eleven inte led av en lindrig utvecklingsstörning när beslutet om särskoleplacering togs.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom meddelad i mål om piloters anställningsvillkor

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där svenska SAS-piloter har väckt skadeståndstalan mot svenska, danska och norska SAS för brott mot EU-rätten. Tingsrätten avslår piloternas talan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Sedan Högsta domstolen beviljat resning i ett mål mot en man som dömts till 14 års fängelse för grova våldtäkter mot sin dotter har Svea hovrätt idag ogillat åtalet och skadeståndstalan mot mannen

Mannen dömdes år 2003 till 14 års fängelse för att han vid upprepade tillfällen under åren 1983 till 1990 hade våldtagit sin då minderåriga dotter. Han förpliktades även att betala skadestånd. Den huvudsakliga bevisningen mot mannen, som förnekade gärningarna, bestod av dotterns berättelse. Det fanns inga direkta vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt meddelar beslut i HQ-målet.

Svea hovrätt har idag fastställt Stockholms tingsrätts beslut att inte avvisa en del av den skadeståndstalan som HQ AB för mot revisionsföretaget KPMG, en tidigare revisor och tidigare styrelseledamöter i HQ AB och HQ Bank.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten ger HQ rätt om bolagsstämma

Hovrätten: Hovrätten fastställer beslutet att inte avvisa en del av den skadeståndstalan som HQ för mot KPMG, en tidigare revisor och tidigare styrelseledamöter i HQ och HQ Bank. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det föreligger i behörig ordning fattade beslut av bolagsstämman.

Rättsområde: Bank och värdepapper, Skadeståndsrätt, Associationsrätt

Oenigt om klandrad skiljedom

Hovrätten: Stories on Ice skrev avtal med Saltkråkan om att sätta upp en isföreställning om Pippi Långstrump. Efter premiären uppstod oenighet. Vid ett efterföljande skiljeförfarande ogillades Stories on Ice skadeståndstalan. Hovrätten kommer nu fram till att skiljemannen inte överskred sitt uppdrag och ogillar klandertalan.

Rättsområde: Skiljemannarätt

Pt för myndighetsutövning i vården

HD: En man fick själv bekosta en magnetkameraundersökning för att sedan få vård för knäet. Tingsrätten ansåg inte att landstinget utövat myndighetsutövning när mannen nekats vård och han fick därför ingen framgång med sin skadeståndstalan mot landstinget. Men nu har HD meddelat prövningstillstånd i hovrätten.

Rättsområde: Fordringsrätt, Skadeståndsrätt

Skadeståndsansvar gäller även mot försäkringsgivaren

HD: SEB Trygg Liv väckte skadeståndstalan mot If och Länsförsäkringar som ansvarsförsäkrat en försäkringsmäklare, men gick bet i underinstanserna. HD slår nu fast att en försäkringsmäklares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed och god försäkringsmäklarsed även gäller i förhållande till försäkringsgivaren, vilket möjliggör skadestånd för SEB Trygg Liv.

Rättsområde: Försäkringsrätt

Skadeståndskrav mot kommun inte preskriberat

HD: Mannens skadeståndstalan mot Gotlands kommun för påstådda brister vid en upphandling är inte preskriberad. LOU:s skadeståndsregler utesluter inte att mannen kan kräva skadestånd enligt skadeståndslagen och då gäller inte LOU:s specialpreskription.  

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Offentlig upphandling, Förvaltningsprocessrätt processrätt

Första domen i Googlemålet

Tingsrättsdom: Idag kom mellan-domen i målet mellan Nordens största bildbyrå Scanpix och sökmotorföretaget Google. I motsats till vad Google hade hävdat ska svensk lag tillämpas vid prövningen av Scanpix skadeståndstalan gentemot det amerikanska företaget.

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Upphovsrätt