Etikettarkiv: Skattejuridik

Mål: 6507-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en informationsskrivelse, som trafikförvaltningen skickat ut till personer med färdtjänsttillstånd, utgör ett överklagbart beslut (Mål nr 6507-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4405-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3936-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur värde av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen (Mål nr 3936-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4497-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6714-19

Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut att bevilja insats i form av biträde av kontaktperson enligt 9 § 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte är tidsbegränsat eller försett med återkallelseförbehåll får ändras till den enskildes nackdel (Mål nr 6714-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2055-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 920-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 6100-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det, som en förutsättning för att bolaget ska kunna nekas undantag från skatteplikt, måste ha skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdes-skatt inom ramen för den aktuella transaktionskedjan (Mål nr 6100-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3822-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3536-19

Den fråga i målet som lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Kammarkollegiets beslut avseende skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (Mål nr 3536-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1708-19).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1549-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag när makar i ett polygamt äktenskap är folkbokförda på skilda adresser. (Mål nr 1549-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3707-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1406-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om ett offentligt biträde i ett tvångsvårdsmål har rätt till ersättning för utlägg avseende pappersutskrift av vårdutredningar som en allmän förvaltningsdomstol översänt till biträdet i elektronisk form. (Mål nr 1406-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9535-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1962-19

Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1962-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 126-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3757-18

Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 3757-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2359-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1320-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas (Målnummer 1320-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 836-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 5893-18

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en s.k. vägledning om skogsvårdslagens (1979:429) krav, som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare inför en planerad skogsavverkning, är ett överklagbart beslut (Mål nr 5893-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3074-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3165-19

Fråga om ett avtal, om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för ett s.k. idéburet offentligt partnerskap omfattas av upphandlingslagstiftningen. (Mål nr 3165-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3556-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1480-18

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad. (Mål nr 1480-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3403-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 1488-18

Fråga om förutsättningarna för tillstånd enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra en kyrkobyggnad. (Mål nr 1488-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1068-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 314-19

Fråga om en fristående grundskola som har begränsat utbildningen till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, får lägga hemkommunens bedömning avseende tilläggsbeloppet för en viss elev till grund för beslutet om eleven ska tas emot vid skolan eller inte. (Mål nr 314-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5852-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 5544-18

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 § skollagen (2010:800) ska bestämmas. (Mål nr 5544-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2500-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3456–3457-18

Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen. (Mål nr 3456–3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667–668-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 3958-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om utbetald assistansersättning till en assistansanordnare har lämnats felaktigt i den mening som avses i bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om återbetalning av ersättning (Mål nr 3958-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1491-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mål: 2352-19

Försäkringskassan har avvisat en ansökan om sjukpenning. I samband med att avvisningsbeslutet omprövades prövade kassan ansökan i sak. Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Försäkringskassan är skyldig att ompröva det sistnämnda beslutet (Mål nr 2352-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 9066-18).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen