Etikettarkiv: skattetillägg

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Prövningstillstånd meddelat såvitt avser frågan om en person kan anses verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag när denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget. (Mål nr 3936–3939-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4462–4464-16 och 5559-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

Fråga om tillämpningen av undantaget i 2 kap. 5 § socialavgiftslagen (2000:980) från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter. (Mål nr 1889–1890-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1111–1114-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts

Högsta domstolen har idag med anledning av en dom från EU-domstolen meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag meddelat beslut i frågan om skattetillägg och skattebrott

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan om resning av dom rörande skattebrott

Sedan Högsta domstolen har slagit fast att en person inte får åtalas för skattebrott om det dessförinnan har beslutats om skattetillägg för en och samma oriktiga uppgift, uppkommer frågan om en person som redan har dömts för skattebrott, trots att det förelåg ett beslut om skattetillägg, nu har rätt att få domen upphävd genom resning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen återförvisar påföljdsfrågan i plenimålet om ne bis in idem till hovrätten för prövning

Högsta domstolen har idag meddelat prövningstillstånd beträffande frågorna om påföljd och näringsförbud i plenimålet rörande skattetillägg och åtal för skattebrott (ne bis in idem) samt beslutat att hovrätten ska pröva dessa frågor.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny prövning av mål om skattebrott

Högsta domstolen har beslutat att hovrätten på nytt enligt reglerna för resning ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Skälet är att den person som dömts för skattebrott dessförinnan hade fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem (dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet)

I ett avgörande år 2013 slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet med dubbla förfarande och sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oförenligt med rätten enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Sedan dess har i åtskilliga mål åtal för skattebrott avvisats.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får ompröva ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, dels frågan om det föreligger förutsättningar för hel eller delvis befrielse från skattetillägget. (Mål nr 2906-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får ompröva ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, dels frågan om det föreligger förutsättningar för hel eller delvis befrielse från skattetillägget. (Mål nr 2906-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Domar i mål om skattetillägg

Fråga om underlaget för skattetillägg ska bestämmas med eller utan beaktande av ingående mervärdesskatt i vissa fall av felaktig redovisning av den utgående mervärdesskatten i skattedeklarationen (I och II.)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skatt på avfall samt skattetillägg m.m.

Fråga om tolkningen av begreppet ”avfallsanläggning” i 1 § lagen om skatt på avfall när det är fråga om en anläggning där verksamheten inom vissa områden sker med särskilt miljötillstånd. (Mål nr 5362–5364-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2022–2024-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

Fråga avser hur underlaget för skattetillägg ska beräknas när mervärdesskatt har angetts med 0 kronor i skattedeklarationerna för vissa redovisningsperioder men både utgående och ingående mervärdesskatt har redovisats med andra belopp i senare ingivna rättelser av deklarationerna. (Mål nr 373-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 342-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga avser hur underlaget för skattetillägg ska beräknas när mervärdesskatt har angetts med 0 kronor i skattedeklarationerna för vissa redovisningsperioder men både utgående och ingående mervärdesskatt har redovisats med andra belopp i senare ingivna rättelser av deklarationerna. (Mål nr 373-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 342-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Hur underlaget för skattetillägg ska beräknas när endast utgående mervädesskatt har redovisats i skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod men både utgående och ingående mervärdesskatt har redovisats i en senare ingiven rättelse av deklarationen. (Mål nr 2267-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2034-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

Hur underlaget för skattetillägg ska beräknas när endast utgående mervädesskatt har redovisats i skattedeklarationen för en viss redovisningsperiod men både utgående och ingående mervärdesskatt har redovisats i en senare ingiven rättelse av deklarationen. (Mål nr 2267-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2034-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts

Högsta domstolen har idag med anledning av en dom från EU-domstolen meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag meddelat beslut i frågan om skattetillägg och skattebrott

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen