Etikettarkiv: Skatteverket

Tidpunkten för när en skatteinbetalning via en bank i samband med en konkurs ska anses ha skett slås fast i två avgöranden

I de två fallen hade bolagens ställföreträdare lämnat uppdrag åt sina banker att utföra betalningar till Skatteverket. Betalningsuppdragen sattes igång före konkursen men de genomfördes efter konkursbesluten. Betalningarna ansågs ha gjorts efter konkursen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till om Skatteverket har haft rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Domstolen har även prövat förutsättningarna för befrielse från skattetillägget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten bifaller överklagande – utredning visar inte att priset på entreprenadtjänster understigit marknadsvärdet

När en fastighet köptes krävdes i avtalet att entreprenadtjänster skulle köpas av Midroc Projects AB. Skatteverket anser att fastighetens stora värdeutveckling mellan det att fastigheten köptes till att den såldes innebar att entreprenadtjänsterna prissatts för lågt och att beskattningsunderlaget skulle omvärderas. Kammarrätten i Stockholm anser att Skatteverkets utredning inte visar att priset…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör frågan om vem som ska ha återbetalningen av tryckerimomsen

Sedan det genom ett avgörande från EU-domstolen hade klarlagts att en för hög mervärdesskatt för tryckeritjänster togs ut i Sverige, har Skatteverket till tryckeriföretag återbetalat belopp som svarar mot den för högt uttagna skatten. Det har lett till tvister mellan tryckerier och köpare av tryckeritjänster om vem som har rätt till de återbetalda beloppen. Högsta domstolen har nu klargjort att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En inbetalning till Skatteverket som på grund av betalarens felskrivning bokfördes på fel skattekonto kunde inte återkrävas

En person gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro för betalning av skatt. Eftersom personnumret angavs felaktigt bokfördes inbetalningen på en annan persons skattekonto, som kom att visa överskott. Detta utmättes. Högsta domstolen slår fast att Skatteverket inte är återbetalningsskyldigt för det felaktigt bokförda beloppet, bl.a. eftersom Skatteverket inte hade anledning att misstänka…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Partiellt prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får ompröva ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, dels frågan om det föreligger förutsättningar för hel eller delvis befrielse från skattetillägget. (Mål nr 2906-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser dels frågan om Skatteverket inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut får ompröva ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel, dels frågan om det föreligger förutsättningar för hel eller delvis befrielse från skattetillägget. (Mål nr 2906-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En inbetalning till Skatteverket som på grund av betalarens felskrivning bokfördes på fel skattekonto kunde inte återkrävas

En person gjorde en överföring till Skatteverkets bankgiro för betalning av skatt. Eftersom personnumret angavs felaktigt bokfördes inbetalningen på en annan persons skattekonto, som kom att visa överskott. Detta utmättes. Högsta domstolen slår fast att Skatteverket inte är återbetalningsskyldigt för det felaktigt bokförda beloppet, bl.a. eftersom Skatteverket inte hade anledning att misstänka…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomsttaxering

Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomsttaxering

Fråga om Skatteverket inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige enligt 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324) kan fatta ett beslut som i förhållande såväl till tidigare taxeringsbeslut som till den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. (Mål nr 24-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5184-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om Skatteverket inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige enligt 4 kap. 9 § taxeringslagen (1990:324) kan fatta ett beslut som i förhållande såväl till tidigare taxeringsbeslut som till den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige. (Mål nr 24-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5184-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör frågan om vem som ska ha återbetalningen av tryckerimomsen

Sedan det genom ett avgörande från EU-domstolen hade klarlagts att en för hög mervärdesskatt för tryckeritjänster togs ut i Sverige, har Skatteverket till tryckeriföretag återbetalat belopp som svarar mot den för högt uttagna skatten. Det har lett till tvister mellan tryckerier och köpare av tryckeritjänster om vem som har rätt till de återbetalda beloppen. Högsta domstolen har nu klargjort att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten ger Tele2 rätt till förlustavdrag med drygt 13 miljarder kronor

Skatteverket och länsrätten vägrade Tele2 avdrag för den förlust som enligt bolaget uppkom vid likvidationen av det Luxemburgbaserade dotterbolaget S.E.C. SA under 2001 med hänvisning till att det inte handlade om en verklig förlust eftersom tillgångar i dotterbolaget tidigare överförts till ett annat bolag i Tele2-koncernen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

HFD underkänner Skatteverkets beslut om revision

Skatteverket beslutade att genomföra en s.k. generell tredjemansrevision hos SEB. Verket ville ta del av uppgifter om bl.a. advokaters klientmedelskonton hos banken. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det i materialet kan finnas uppgifter som omfattas av advokaters tystnadsplikt. Det aktuella revisionsbeslutet kan därför inte godtas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen