Etikettarkiv: stämning

Pressmeddelande B 4708-17

Åklagaren har idag väckt åtal i B 4708-17 angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017. Tingsrätten har utfärdat stämning mot den tilltalade och gjort följande prelimininära översiktliga huvudförhandlingsplan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev

Det har kommit till Domstolsverkets kännedom att företaget Företagslansering AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev. Kravbreven har skickats ut till företagare runt om i Sverige och är utformade som en ansökan om stämning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp

Domstolsverket har fått veta att företaget Upphandlingsgruppen i Sverige AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev. Kravbreven har skickats ut till företagare runt om i Sverige och är utformade som en ansökan om stämning eller ett inkassokrav.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Avgörande: Ö 2225-13

Även då ett dispositivt tvistemål avgörs genom avskrivning, avvisning eller omedelbar dom innan stämning har utfärdats, har svaranden rätt att få ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad prövat. Tingsrätten behöver dock ge svaranden en särskild möjlighet att framställa ett sådant yrkande bara om det har förekommit någon kontakt direkt mellan tingsrätten och svaranden. Svarandens rätt til…

Tingsrätt får kritik för olämpligt val av delgivningssätt

JO-beslut: I ett mål om kvinnofridskränkning var det angeläget att stämning delgavs snabbt eftersom det fanns risk för åtalspreskription. Trots detta skickade tingsrätten stämningen och flera påminnelser med post, vilket fick till följd att åtalet preskriberades. JO kritiserar nu tingsrätten för att inte ha använt stämningsmannadelgivning tidigare.

Rättsområde: Allmän processrätt

Affärstvisterna avgörs allt oftare i skiljenämnd – ”snabbare och annan kompetens men dyrare”

Skiljeklausuler har blivit mode. De största företagen processar bara i domstol när de själva blir stämda. Rättssalarnas hårda stämning och långa köer gör att klienterna flyr därifrån. Juridikens nya roll i näringslivet har skapat en ny processkultur. Det framgår av den kartläggning om affärstvister som Dagens Juridiks systertidning Legally Business har gjort.

Tredskodom? Vad är det?

Domarklubba från rättegång I vissa mål har tingsrätten möjlighet att utfärda en så kallad tredskodom. Detta är en dom som innebär att målet inte prövas i sak utan att man dömer till den ena partens fördel på grund av andra omständigheter. Sådana omständigheter kan vara att den andra parten inte svarat på en ansökan om stämning eller inte infunnit sig till en förhandling. För att tingsrätten skall kunna utfärda tredskodom krävs att man med säkerhet vet att berörd part har delgivits ansökan om stämning eller kallelse till förhandlingen. Dessutom skall den part som genom domen vinner målet har yrkat på tredskodom.

För det fall en tredskodom utfärdats har förlorande part möjlighet att begära återvinning av domen inom en månad. Målet tas då upp igen. Om återvinning inte begärs vinner tredskodomen laga kraft. Har du fått en tredskodom och behöver hjälp med att ansöka om återvinning, kontakta oss.

Tredskodom får endast utfärdas i mål där förlikning är tillåten. Man kan således inte utfärda tredskodom i till exempel mål om vårdnad om barn eller barns boende.