Etikettarkiv: Sverige

Skattemål:

Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är skattskyldig i Sverige för intäkt som följer av denna rätt. (Mål nr 6660-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3402-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svea hovrätt ogillar stort skadeståndskrav mot Telia

Svea hovrätt har i dag ändrat tingsrättens dom och ogillat Tele2 Sverige Aktiebolag:s skadeståndstalan mot Telia Company AB på grund av överträdel-ser av konkurrensreglerna om missbruk av dominerande ställning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

106-åring får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-årig kvinna tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrätten fastställer Skatteverkets beslut – väsentlig anknytning efter flytt till Storbritannien

Kammarrätten i Stockholm anser att Hexagon AB:s VD haft väsentlig anknytning till Sverige även efter att han flyttat till Storbritannien och att han därför ska beskattas som obegränsat skattskyldig här inkomståren 2005-2008.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen beviljar riksåklagaren resning i mordmål

Högsta domstolen har i dag beslutat om resning i målet mot den man som tidigare åtalats för att ha mördat Marina Johansson sommaren 2010 i trakten av Spekeröd i västra Sverige, och som frikänts av både tingsrätten och hovrätten. 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör frågan om vem som ska ha återbetalningen av tryckerimomsen

Sedan det genom ett avgörande från EU-domstolen hade klarlagts att en för hög mervärdesskatt för tryckeritjänster togs ut i Sverige, har Skatteverket till tryckeriföretag återbetalat belopp som svarar mot den för högt uttagna skatten. Det har lett till tvister mellan tryckerier och köpare av tryckeritjänster om vem som har rätt till de återbetalda beloppen. Högsta domstolen har nu klargjort att…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som rör utfående av mahr (s.k. islamisk brudpenning).

Anspråk på utbetalning av mahr har under flera år kommit att prövas av svenska domstolar. Anspråken har grundats på avtal som makar har träffat i samband med att äktenskapet har ingåtts i annat land än Sverige. Domstolarna har ställts inför flera rättstillämpningsproblem som har fått skiftande svar. Frågan i det ena målet som nu ska prövas av Högsta domstolen rör enbart om svensk eller iransk l…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör tvist om internetbilder av konstverk

Högsta domstolen har i dag tagit ställning i en rättslig fråga som har aktualiserats i en tvist mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS), som företräder skulptörer och andra upphovsmän till konstverk. Domstolen fastslår att Wikimedia inte – på det sätt som gäller vid fotografering – har rätt att via internet överföra bilder av konstverk på allmän plats utan tillstånd från…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom i mål om ansvar för försök till otillåten avfallstransport

En person åtalades för att ha försökt exportera 80 tv-apparater och en personbil från Sverige till Ghana. Högsta domstolen ansåg att tv-apparaterna och personbilen utgjorde farligt avfall för återvinning. Men eftersom personen inte handlade med uppsåt utan endast var oaktsam frikändes han på grund av att försök till oaktsamhetsbrott inte är straffbart.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen