Etikettarkiv: tjänstemän

Svea hovrätt har idag i huvudsak fastställt Stockholms tingsrätts dom där tre högre tjänstemän inom Skandiakoncernen dömdes för grov trolöshet mot huvudman respektive medhjälp till detta brott (B 8770-06)

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att åklagaren har bevisat att de tre tjänstemännen avsiktligt har missbrukat sina positioner för att tillställa Skandia AB en faktura med felaktigt innehåll.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Tjänstemän inom Volvo döms för grova sanktionsbrott

Tingsrättsdom: Två män som var VD respektive marknadsansvarig inom Volvo i början av 2000-talet har dömts för grova sanktionsbrott. FN började efter invasionen av Kuwait 1990 planera för olika handelssanktioner mot Irak. Tingsrätten anser att männen i flertalet fall, i strid mot gällande sanktionsbestämmelser, har varit medvetna om att ett bulvanföretag åren 2000-2002 betalat tio procent av kontraktsummen för Volvos maskiner till irakiska regimen.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

RÅ 2009 ref. 31

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier.
Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2009 ref. 31

Förslag till nya adoptionsregler

Nya adoptionsregler Under sommaren överlämnade 2008 års adoptionsutredning sitt betänkande till regeringen. Bakgrunden till utredningen är att antalet adoptioner från andra länder ökar och att regelverket behövt ses över.

Utredningen föreslår ett flertal förändringar och nya adoptionsregler. Fokus vid en adoption skall vara barnets bästa och för att tydliggöra detta föreslås att man inför en bestämmelse i föräldrabalken som klargör detta. Vidare menar utredningen att man skall ge domstolarna ett bättre beslutsunderlag genom att förlägga adoptionsutredningen till tjänstemän istället för som idag till socialnämnden. Tjänstemännen skall göra en bedömning utifrån barnets bästa och lämna en rekommendation till domstolen. Barnet skall om möjligt få komma till tals under utredningen, vidare skall barnets biologiska föräldrar höras om så kan ske.

Idag kan endast gifta par adoptera gemensamt. Bland de nya adoptionsreglerna som föreslås så skall detta vara möjligt även för sambor. Sambor ska också kunna adoptera andra sambons barn genom så kallad styvbarnsadoption.

Det har förekommit diskussion kring ålderskraven när det gäller adoption. Utredningen föreslår att socialnämnden inte skall lämna medgivande till sökande som fyllt 43 år. Däremot skall den tid som medgivandet gäller utökas till tre år istället för som idag två år.

Utredningen föreslår i adoptionsreglerna begränsningar i möjligheterna till så kallad enskild adoption, alltså adoption utan att denna förmedlas av auktoriserad adoptionsorganisation. Enskild adoption skall endast vara möjligt om det finns släktskap mellan sökanden och barnet eller om det finns andra särskilda personliga förhållanden. Även i dessa fall ska en prövning ske om vad som är till barnets bästa.

Du kan läsa mer om de föreslagna adoptionsreglerna (SOU 2009:61) på regeringens hemsida.