Etikettarkiv: uppehållstillstånd

Migrationsverket ska pröva en utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

En utlännings ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå ska prövas i sak även om utlänningen inte uppfyller en eller flera av de i 16 e § tillfälliga lagen uppställda förutsättningarna. Migrationsverket är därför skyldigt att ta upp en sådan ansökan till prövning i sak och inte avvisa den.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Två domar från Migrationsöverdomstolen: Förlängning av uppehållstillstånd för arbete beviljas efter helhetsbedömning

Migrationsöverdomstolen bifaller överklaganden angående förlängning av uppehållstillstånd för arbete eftersom anställningsvillkoren har varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Asylansökan från utlänning med skyddsstatus i annan EU-stat ska prövas i Sverige

En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat ska inte avvisas utan prövas i sak om Migrationsverket samtidigt som denna ansökan handläggs också prövar en asylansökan för sökandens barn och barnet beviljas permanent uppehållstillstånd som flykting i Sverige.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om det krävs att en familj ska vara bildad i den första medlemsstaten när en utlänning ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. (UM 11460-17)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

106-åring får tidsbegränsat uppehållstillstånd

Migrationsdomstolen har idag ändrat Migrationsverkets beslut och gett en 106-årig kvinna tidsbegränsat uppehållstillstånd i 13 månader. Anledningen till att tillståndet begränsats i tid är att kvinnan omfattas av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som gäller under perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2019.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppehållstillstånd för besök som förlänger vistelse under visering hindrar inte beviljande av senare viseringsansökan.

Uppehållstillstånd för besök som förlänger vistelse under visering hindrar inte beviljande av senare viseringsansökan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Fråga om en utlänning måste ha ett uppehållstillstånd med en giltighetstid om minst ett år för att villkoren för folkbokföring ska anses uppfyllda. (Mål nr 3113-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2606-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga lagen kan inte överklagas

Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får inte överklagas eftersom det inte är fråga om ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Uppehållstillstånd vägras två kvinnor som samtidigt söker uppehållstillstånd på anknytning till samme make

I ett mål om familjeåterförening vägras en mans två hustrur uppehållstillstånd då de samtidigt söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till honom i avsikt att leva tillsammans med honom och gemensamma barn i Sverige. Intresset av att förhindra månggifte anses väga tyngst vid den avvägning som måste göras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om förälders asylansökan om uppehållstillstånd kan avvisas enligt 5 kap. 1 b § utlänningslagen (2005:716), när den andra förälderns ansökan har avvisats på samma grund samtidigt som deras gemensamma barn har beviljats flyktingstatus och permanent uppehållstillstånd i Sverige (UM 8008-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd i migrationsmål

Fråga om graden av medverkan för att en person ska anses ha ett individuellt ansvar för sådana brott som avses i 4 kap. 2 b § första stycket 1 och 3 och därmed ska anses utesluten från att vara flykting eller annan skyddsbehövande, och om så är fallet, fråga om uppehållstillstånd på grund av anknytning kan vägras.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Prövningstillstånd i mål rörande visering

En utlänning som ansöker om Schengenvisering har under sin tidigare vistelse med visering beviljats uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagens regler om förlängning av ett pågående besök. Fråga om detta ska beaktas vid bedömningen av utlänningslagens avsikt att lämna medlemsstatens territorium innan viseringstiden löper ut. (Mål nr UM 3926-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen