Etikettarkiv: verksamhet

Dom: Sverigedemokratisk ungdom nekas statsbidrag

Kammarrätten i Stockholm avslår Sverigedemokratisk ungdoms överklagande om att tilldelas statsbidrag. Sverigedemokratisk ungdom, SDU, ansökte om statsbidrag för 2017 hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ansökan avslogs liksom SDU:s överklagande till förvaltningsrätten. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att förbundet inte har visat att det i sin verksamhet…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Innehav av 64 återaktiverade vapen utgör synnerligen grovt vapenbrott

Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 32 år, för att tillsammans ha gjort om 64 vapen till funktionsdugliga vapen och sålt dessa vidare. I flera fall har försäljningen skett till personer som avsett att använda vapnen i brottslig verksamhet. Männen döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse fyra år och fyra månader respektive fyra år och fem månader.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6518-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att två fåmansföretag bedriver samma eller likartade verksamhet när det ena företagets djurbesättning har överlåtits till det andra företaget.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

Ett regeringsbeslut om att en myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt kan i sig inte betraktas som en oförutsedd omständighet. Undantaget från kravet om annonsering vid en offentlig upphandling på grund av synnerlig brådska har därmed inte ansetts tillämpligt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen prövar om ett avtalsvillkor kunde få verkan även efter det att avtalet hade upphört att gälla.

För ca 140 st. revisorer gällde ett avtal om anställning och partnerskap i en revisionsbyrå. I avtalet fanns en bestämmelse om att en partner som trädde ut ur partnerkretsen och lämnade sin anställning för att gå till en konkurrerande verksamhet kunde bli ersättningsskyldig mot byrån om klienter flyttade med till den nya verksamheten. Bestämmelsen var avsedd att hålla ihop partnerkretsen och at…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bokföringsskyldighet vid brottslig verksamhet

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att en person som mot betalning förmedlat hyreskontrakt till bostadslägenheter var bokföringspliktig för verksamheten. Han kunde därför dömas för bokföringsbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död.

Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål åtalat verkställande direktören vid ett kursgårdsbolag, som bedriver verksamhet i Askersunds kommun, och en till bolaget inhyrd instruktör för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död. Åklagaren har samtidigt väckt talan mot kursgårdsbolaget och begärt att tingsrätten, på…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål rätt att ta del av allmän handling

Fråga om ett organ, vars verksamhet delvis omfattas av handlingsoffentlighet, är skyldigt att på begäran efterforska allmänna handlingar genom uppgifter i akter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. (Mål nr 781-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3250-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen