Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Fråga om under vilka omständigheter en förtroendevald kan vägras ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner med hänvisning till att uppdraget fullgörs på heltid eller betydande del av heltid. (Mål nr 4176-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 151-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Frikännande dom för mannen som under medeltidsveckan i Visby saluförde skinn av prärievarg, men som sa att det var vargskinn

Det är förbjudet att sälja exemplar eller delar av djur som är utrotningshotade, t.ex. varg. Den som bryter mot förbudet kan dömas för artskyddsbrott. I det här fallet var det emellertid inte vargskinn utan skinn av prärievarg. Det spelade då inte någon roll att mannen sa att det var vargskinn. Hans handlande var inte straffbart.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

PostNords nya villkor för årsvolymrabatt är förenliga med postlagen

Post- och Telestyrelsen (PTS) har genom ett beslut förelagt PostNord att inte använda sig av PostNords nya villkor för årsvolymrabatt för förmedlarna. Förvaltningsrätten upphäver nu beslutet. Förvaltningsrätten finner, till skillnad från PTS, att PostNords nya villkor för årsvolymrabatter är förenliga med postlagen då de inte kan anses diskriminerande gentemot förmedlare.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

68-årig man dömd för dråp för skjutningarna i Vallåkra

Helsingborgs tingsrätt har idag dömt en 68-årig man för att uppsåtligen ha skjutit ihjäl två bröder utanför sin bostad i Vallåkra den 14-15 oktober 2015. Mannen döms för dråp till fyra års fängelse. Han ska även betala skadestånd till brödernas föräldrar med totalt 100 000 kr.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Den ställda frågan vilar på så osäkra och delvis motsägelsefulla förutsättningar att den inte bör besvaras genom ett förhandsbesked. Därför undanröjs Skatterättsnämndens förhandsbesked och ansökningen avvisas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat, indirekt ägt, företag samtidigt som den närstående kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbeske…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om statlig ersättning för flyktingmottagande

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m (Mål nr 6054-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1411-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning

Fråga om en idrottsman har rätt till arbetslöshetsersättning efter avslutad anställning utan hinder av att avtal tecknats om anställning nästkommande säsong. (Mål nr 5125-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6876-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt

En del av en fastighet i ett gruppboende som nyttjas av såväl de boende som av personalen och är möjlig att hyra ut separat har ansetts kunna bli föremål för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om frivillig skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen

En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadigvarande bostad. Fastighetsägaren har medgetts frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Prövningstillstånd för mål rörande ersättning till offentligt biträde

Förskott på ersättning till offentligt biträde. Fråga om Migrationsverket har haft fog för att avslå begäran om förskott med motiveringen att ersättning kan antas bli fastställd inom sex månader, beräknat från den dag begäran om förskott kom in. (Mål nr UM 2351-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!