Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /storage/content/02/154802/ijuridik.se/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Högsta domstolen beviljar resning i ett mål om betalningsföreläggande

En person förpliktades i ett mål om betalningsföreläggande att betala ett kapitalbelopp och ränta. Trots att kvinnan aldrig motsatte sig föreläggandet har Högsta domstolen nu undanröjt utslaget i målet, eftersom borgenären ansågs ha bedrivit en otillbörlig verksamhet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätten dömde en man för mord och en annan man för medhjälp till mord. Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten och frikänner männen från åtalet för mord respektive medhjälp till mord.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom från Migrationsöverdomstolen

Om en anknytningsperson med tidsbegränsat uppehållstillstånd och status som alternativt skyddsbehövande kan anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd får bedömas utifrån hur troligt det är att skyddsbehovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Här måste både de individuella skyddsskälen och aktuell landinformation beaktas. Även möjligheten att få…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

35-årig man döms till livstids fängelse för ett mord begånget i december 2016

Tingsrätten har kommit fram till att den man som den 10 december 2016 sköts till döds genom ett sönderslaget fönster, blev mördad. Den döde mannens fru hade en relation med den 35-årige man som döms för att ha genomfört mordet. Kvinnan döms för medhjälp till mord för att ha lämnat nödvändiga upplysningar till mördaren. I rummet där mordet skedde fanns förutom den döde mannen och hans fru även…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för koncerninterna räntor

Ett antal svenska bolag inom Fortumkoncernen får göra avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag trots att de svenska bolagen är i intressegemenskap med det nederländska bolaget. Det beslutade Kammarrätten i Stockholm i dag.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

EU-rätt på gott och ont

LEDARE. ”Skyll inte på mig, jag röstade nej” är en klassisk slogan som jag och mina vänner ofta slängde oss med strax efter folkomröstningen om det svenska EU medlemskapet 1994. Jag var en av dem som röstade nej. Jag var skeptisk till att någon långt borta skulle förbjuda snus och försöka tala om för oss hur stor en jordgubbe ska vara.

Möjlighet att uppställa religionstillhörighet som yrkeskrav

Organisationer vars etiska grundsyn bygger på religion eller övertygelse får uppställa yrkeskrav på att de anställda ska dela organisationens grundsyn. Kravet måste dock vara verkligt, legitimt och berättigat i enlighet med den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen. Vidare måste nationella domstolar beakta EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och se till att arbetstagare får möjlighet att rättsligt pröva fråga om religionskrav varit proportionerligt.

Utredningsskyldighet i diskrimineringsmål

Arbetstagare som ammar ska skyddas från arbete som innebär risker för amningen. Det kan till exempel vara nattarbete. Vid ett sådant likabehandlingsärende gäller omvänd bevisbörda på så sätt att det räcker att arbetstagaren gör det antagligt att anta att diskriminering förekommit. I nästa steg ska arbetsgivaren bevisa icke-diskrimi­nering.Den omvända bevisbördan innebär också att den nationella domstolen åläggs en utredningsskyldighet. Det konstaterar EU-domstolen i ett mål rörande en skiftarbetande spansk väktare.

Kollektivavtal måste följa EU-bestämmelser

När arbetsmarknadens parter utövar den grundläggande rätten till kollektiva förhandlingar måste de beakta EU-rättens bestämmelser när de är tillämpliga.Det konstaterar EU-domstolen i ett mål där en funktionshindrad man ansågs diskriminerad på grund av en kollektivavtalsbestämmelse som gav honom sämre ekonomisk ersättning jämfört med en person utan funktionshinder.

Svenska lagar, praxis & regler!