Beslut om Nobel Center överklagat

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna överenskommelse mellan staden och Nobelhuset AB avseende exploatering med tomträtt inom Norrmalm 3:43 har överklagats. Förvaltningsrätten har för avsikt att avgöra målet under sommaren.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ordinarie domare sökes för inlåning till arbete med migrationsmål på Förvaltningsrätten i Stockholm

Om Förvaltningsrätten i Stockholm   Förvaltningsrätten i Stockholm är landets största domstol och en av landets fyra migrationsdomstolar. Domstolen har cirka 450 medarbetare och arbetar i moderna lokaler i Stockholm.   Förvaltningsrätten handlägger ungefär 500 olika måltyper varav en stor målgrupp är migrationsmål. En stor andel av målen har EU-rättslig anknytning.   Fyra dömande avdelningar…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#migjuridik Prövningstillstånd meddelat för mål om uppehållstillstånd

Fråga om vilken betydelse reglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd har när det gäller kraven om rekryteringsförfarandet i 6 kap. 2 § andra stycket utlänningslagen. Även fråga om rekryteringsförfarandet avbryts när en ansökan om arbetstillstånd inkommer till Migrationsverket. (Mål nr UM 1963-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslute…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslute…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Rättegången om anstiftan av morden på Veronica Lin och Qingzhong Tang måste tas om då en av nämndemännen förklarats jävig

Hovrätten för Västra Sverige har idag beslutat att den nämndeman som uttalade sig om rättegången på Twitter varit jävig. Hovrätten har därför idag undanröjt tingsrättens dom och återförvisat målet till tingsrätten. Det innebär att rättegången där måste tas om.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har i en dom förklarat att bestämmelserna om företagsbot inte ska tillämpas på kommunal grundskoleverksamhet.

För att någon ska få företagsbot krävs bl.a. att ett brott har begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Målet gällde ett fall där en olyckshändelse, som bedömdes som ett arbetsmiljöbrott, hade inträffat under en slöjdlektion. Frågan var om den kommunala grundskoleverksamheten skulle anses vara näringsverksamhet. Högsta domstolen har nu besvarat frågan nekande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om transporttillägg

Fråga om förutsättningar för att påföra transporttillägg föreligger när föreskrivet förenklat ledsagardokument tillhandahållits, men innehåller felaktiga uppgifter. (Mål nr 1978-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7967-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om förutsättningar för att påföra transporttillägg föreligger när föreskrivet förenklat ledsagardokument tillhandahållits, men innehåller felaktiga uppgifter. (Mål nr 1978-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7967-13).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Onsalamordet

Varbergs tingsrätt har idag dömt den man som stod åtalad för mord och två fall av mordförsök i Forsbäck på Onsalahalvön i december månad förra året. Han döms för gärningarna och överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

#juridik Dom: Skulder i ett finansiellt företag utgör lager, ska skattemässigt värderas som övriga finansiella instrument

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svenska lagar, praxis & regler!