Kategoriarkiv: Barn

Barns boende

Barns boende, barn, vårdnad och boende Om två separerade föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn kan de avtala om hos vem av föräldrarna som barnet skall bo. Avtalet måste sedan godkännas av socialnämnden. Även domstol kan besluta om barns boende för de fall att föräldrarna ej är överens.

Ett skriftligt avtal som godkänts av socialnämnden får samma verkan som en domstols dom. Avtalet kan verkställas om föräldrarna i ett senare skede ej längre är överens om barnets eller barnens boende. Socialnämnden prövar, innan godkännande, om föräldrarnas avtal är till barnets bästa.

En av föräldrarna kan också själv vända sig till domstol med ett yrkande om att domstolen skall besluta att barnets boende skall vara hos henne eller honom. Det kan bli aktuellt när föräldrar som skall separera eller som inte bor tillsammans och som har gemensam vårdnad om barnet inte själva kan komma överens om barnets boende.

Växelvis boende innebär att ett barns boende delas och barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan dock bara vara skriven hos en av föräldrarna. Det är inte ovanligt att man vid växelvis boende har ett särskilt schema för lov och storhelger.

Domstol kan, även om ena föräldern motsätter sig det, besluta att barnet skall bo växelvis hos var och en av föräldrarna om domstolen finner att det är bäst för barnet.

Att resa gravid

Att resa gravid, resor med barn och försäkringar Det finns mycket att tänka på när man ska resa som gravid. Fram till graviditetsvecka 28 gäller reseskyddet i Din hemförsäkring. Om Du flyger efter graviditetsvecka 28 kan det få stora konsekvenser, då risken för en tidig förlossning ökar. Försäkringar för gravida som flyger slutar att gälla efter vecka 28 och de få försäkringar som gäller efter vecka 28 täcker inte kostnader som rör barnet, vilket i praktiken gör dem helt verkningslösa.

Om Du föder utomlands efter vecka 28 måste Du själv betala hela kostnaden för förlossningen. Du får även själv betala hemtransporten för Dig och barnet. En hemtransport från Thailand kan kosta omkring en halv miljon kronor. Även en hemtransport av mamma och barn inom EU kan kosta hundratusentals kronor.

Rådet som vi jurister ger våra klienter är således att man inte bör resa efter vecka 28. Du riskerar att föda på en okänd plats och utan kontroll över Din förlossning. Du riskerar dessutom att få betala samtliga kostnader själv eftersom försäkringarna slutat gälla.

Waldenberg Melin erbjuder tjänster inom försäkringsrätt och har duktiga försäkringsjurister. Tveka inte att kontakta någon av våra jurister för att efterhöra vad Du kan ha rätt till i försäkringsersättning då en skada har skett.

Underhållsbidrag – hur mycket?

Underhållsbidrag, hur mycket? Utgångspunkten för beräkning av hur mycket underhållsbidrag som krävs är barnets ålder. Man gör sedan ett tillägg för vad man kallar särskilda kostnader, till exempel om barnet har behov av glasögon, mediciner eller liknande. Från detta drar man av bland annat det barnbidrag som barnet får. Man fastställer på så sätt barnets behov, vilket används för att beräkna hur mycket underhållsbidrag som krävs.

Den summa som man finner att barnet har behov av skall fördelas mellan föräldrarna i enlighet med deras ekonomiska förmåga. Denna baserar sig på föräldranas inkomster med avdrag för bland annat boendekostnader och egna levnadskostnader. Man får då fram ett överskott för vardera förälder. Därefter fördelar man barnet behov utifrån föräldrarnas överskott. Utifrån den summan bestämmer man hur mycket underhållsbidrag ena föräldern ska betala.

Barnet har rätt till en standard i likhet med den betalande förälderns. Om föräldern har en relativt hög standard kan barnet ha rätt till ett standardtillägg. Ju högre inkomst föräldrarna har desto högre kan standardtillägget bli.

Juristerna på Waldenberg Melin Juridik arbetar mycket med underhållsbidrag och hjälper dig gärna att göra en beräkning på hur mycket underhållsbidrag ditt barn har rätt till. Vi hjälper dig också att väcka talan i domstol om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sin underhållsplikt.

Vårdnad om barn

Vårdnad om barn Den som har vårdnad om ett barn har det juridiska föräldraansvaret. När ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna, gemensam vårdnad, är ansvaret delat. När en av föräldrarna har vårdnaden, ensam vårdnad, bär denne ensam det juridiska ansvaret.

Enligt föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet, god uppfostran och skall behandlas med aktning för sin person. Barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Det är således inte tillåtet att använda sig av våld i uppfostran. Att använda sig av kroppslig bestraffning gentemot barn är dessutom straffbart enligt brottsbalken. Detta gäller även lättare slag och att lugga barnet. Barn får heller ej låsas in eller hotas, skrämmas, förföljas eller förlöjligas.

Som vårdnadshavare ansvarar föräldern för barnets behov av omsorg. Barn har rätt till fysisk omsorg i form av bostad och utbildning men även till psykisk omsorg i form av omtanke, trygghet och förståelse.

Normalt innebär det juridiska ansvaret också att ha den faktiska vården om barnet. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men bor isär, har dock vanligen bara den ena föräldern hand om den dagliga vården om barnet eller barnen.

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds har båda föräldrarna vårdnaden. Om föräldrarna gifter sig efter barnets födelse har de gemensam vårdnad om barnet från dagen för giftermålet. Detta betyder att om föräldrarna är ogifta så får modern vårdnaden om barnet från födseln.

Om gifta föräldrar skiljer sig fortsätter dessa normalt att ha gemensam vårdnad om barnet. Om någon av föräldrarna, eller båda, önskar att vårdnaden skall upplösas krävs en överenskommelse mellan föräldrarna eller att detta begärs hos tingsrätten.

Enskild egendom

Hur går man tillväga för att egendom ska bli enskild egendom vid:

– äktenskap – genom överenskommelse i äktenskapsförord
– gåva – genom villkor i gåvobrev om enskild egendom
– arv – genom testamente
– testamente – genom villkor om enskild egendom i testamente
– utfallande försäkringsbelopp – villkoras som mottagarens enskilda egendom

– sambo – genom samboavtal

Vänta barn – bli med barn – skaffa barn?

Väntar ni barn eller funderar ni på att bli med barn?

Undrar ni vilka lagar och regler som gäller?

Vad gäller när man reser med barn?

Förslag till nya adoptionsregler

Nya adoptionsregler Under sommaren överlämnade 2008 års adoptionsutredning sitt betänkande till regeringen. Bakgrunden till utredningen är att antalet adoptioner från andra länder ökar och att regelverket behövt ses över.

Utredningen föreslår ett flertal förändringar och nya adoptionsregler. Fokus vid en adoption skall vara barnets bästa och för att tydliggöra detta föreslås att man inför en bestämmelse i föräldrabalken som klargör detta. Vidare menar utredningen att man skall ge domstolarna ett bättre beslutsunderlag genom att förlägga adoptionsutredningen till tjänstemän istället för som idag till socialnämnden. Tjänstemännen skall göra en bedömning utifrån barnets bästa och lämna en rekommendation till domstolen. Barnet skall om möjligt få komma till tals under utredningen, vidare skall barnets biologiska föräldrar höras om så kan ske.

Idag kan endast gifta par adoptera gemensamt. Bland de nya adoptionsreglerna som föreslås så skall detta vara möjligt även för sambor. Sambor ska också kunna adoptera andra sambons barn genom så kallad styvbarnsadoption.

Det har förekommit diskussion kring ålderskraven när det gäller adoption. Utredningen föreslår att socialnämnden inte skall lämna medgivande till sökande som fyllt 43 år. Däremot skall den tid som medgivandet gäller utökas till tre år istället för som idag två år.

Utredningen föreslår i adoptionsreglerna begränsningar i möjligheterna till så kallad enskild adoption, alltså adoption utan att denna förmedlas av auktoriserad adoptionsorganisation. Enskild adoption skall endast vara möjligt om det finns släktskap mellan sökanden och barnet eller om det finns andra särskilda personliga förhållanden. Även i dessa fall ska en prövning ske om vad som är till barnets bästa.

Du kan läsa mer om de föreslagna adoptionsreglerna (SOU 2009:61) på regeringens hemsida.

Barnets bästa – vårdnad, boende och umgänge

Vårdnaden och barnets bästa I frågor som rör vårdnad, boende och umgänge sägs att hänsyn till barnets bästa alltid skall tas. Många har säkert hört talas om detta utan att egentligen veta vad det i praktiken innebär.

Enligt 6 kapitlet föräldrabalken skall barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, detta gäller såväl för domar och beslut av domstol som för beslut av socialnämnden. De bestämmelser i svensk lag som stadgar att det skall finnas ett tydligt barnperspektiv vid frågor och beslut som rör barn, har en stark anknytning till FN:s barnkonvention.

I föräldrarbalken anges inte vad som närmare bestämt skall anses vara barnets bästa. Det beror på att det inte är möjligt att i lagtexten mera utförligt och precist ange vad som skall vara bäst för barnet; det är nödvändigt att göra en individuell helhetsbedömning i varje enskilt fall. Bedömningen av vad som skall anses vara barnets bästa får inte göras schablonmässigt, dock framhålls vissa omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av vad som är barnets bästa. Avseende skall till exempel särskilt fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar av föräldrarna samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja skall också tas hänsyn till med beaktande av ålder och mognad. Viktigt i sammanhanget är att så långt det är möjligt, beakta såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet.

Begreppet barnets bästa är således relativt, dess innebörd kan förändras över tid i takt med att ny kunskap växer fram och värderingar i samhället ändras. Det är domstolen respektive socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som till sist blir avgörande i frågan om vad som skall anses vara till barnets bästa.

Mer konkret innebär begreppet barnets bästa, att avgörande vid ställningstagande till frågor om vårdnad, boende och umgänge, innebär att barnets föräldrar måste prioritera barnets behov framför sina egna; det skall således inte vara den vuxnes behov att ha barnet som avgör. Vårdnaden om ett barn har inte att göra med och får inte heller ha att göra med rättvisa mellan föräldrar, belöning, kompensation eller bestraffning för hur föräldrarna har betett sig mot varandra. Föräldern skall vara till för barnet och inte tvärtom.

Frågor om barn och vad som är ett barns bästa i tvister om vårdnad, boende och umgänge är inte en jämställdhetsfråga. Bestämmelserna i föräldrarbalken är numera könsneutrala och bygger på uppfattningen att barn har behov av goda och nära relationer med båda föräldrarna och att inte någon av föräldrarna på grund av sitt kön är mer lämpad som vårdnadshavare än den andra.

När två föräldrar separerar, är det för ett barns utveckling och välbefinnande viktigt att det har nära, goda och inte minst regelbundna relationer till båda sina föräldrar; detta oavsett om dessa bor tillsammans och oavsett om de är i konflikt eller ej. Det är i de allra flesta fall bäst för barnet att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, men barnets rätt i detta avseende får inte innebära att barnet måste leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Ett barn måste ha en absolut rätt att inte självt bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. För det fall att sådant förekommer är det till barnets bästa att den förälder vilken inte riskerar att utsätta barnet för några risker, tillerkänns ensam vårdnad.

För det fall att tvist som rör barnet uppstår, är det viktigt att denna avgörs med minsta möjliga tidsutdräkt, då barn har en annan tidsupplevelse än vuxna.

Waldenberg Melin Juridik handhar ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge, välkommen att höra av Dig med Dina frågor.

Riksbryggan – för barn med föräldrar inom kriminalvården

Riksbryggan är en paraplyorganisation för lokala Brygganföreningar runt om i Sverige. Brygganföreningar finns bland annat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Nyköping och Örebro.

I sitt arbete utgår Riksbryggan från FN:s Barnkonvention om barnets bästa och att barnet alltid skall stå i centrum. Bryggorna runt om i landet försöker tillgodose de speciella behov som barn med föräldrar som är eller har varit aktuella inom kriminalvården har. Arbetet sker praktiskt, bland annat genom att Bryggorna varje år möter flera hundra barn, men även genom rena opinionsbildande åtgärder. Bryggorna har även årligen kontakt med flera tusen föräldrar genom sina besök på bland annat landets anstalter.

Riksbryggans mål är att kunskapen om dessa utsatta barn och deras föräldrar ökar, för att på så sätt ge dessa en möjlighet att på ett bättre sätt utnyttja de resurser som finns i samhället i form av stöd, råd och behandling.

Barn som misstänks för brott

Fingeravtryck är en typ av tvångsmedel som kan användas Den 10 december 2008 överlämnade utredaren Nils Rekke betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) till justitieminister Beatrice Ask.

Dagens lagstiftning säger att en utredning rörande brott där det misstänks att ett barn under 15 år har begått brottet kan genomföras om utredningen förväntas ha betydelse för socialtjänstens insatser för den unge. Barnbrottsutredningen menar att detta även i fortsättningen bör vara det primära syftet men att det kan finnas anledning att låta fler brott begångna av barn under 15 år bli föremål för utredning. Anledningen till detta menar utredaren bland annat är att man har större möjligheter att sätta in rätt åtgärder för dessa barn om problemen uppmärksammas tidigt.

I betänkandet föreslås att brottsutredning skall vara en huvudregel om ett barn misstänks ha begått ett brott som har ett minimistraff om ett års fängelse. Man vill samtidigt stärka den unges rättssäkerhet genom att utvidga möjligheterna att förordna ett juridiskt biträde. Vidare har man i utredningen tagit upp frågan om att socialtjänsten skall kunna ha medarbetare regelbundet stationerade hos polisen för att i större utsträckning kunna medverka vid förhör. Genom en sådan stationering skulle man även kunna få positiva effekter på andra plan, som till exempel att kännedomen om barn- och ungdomsbrottslighet ökar.

Utredningen har vidare tagit upp frågan om tvångsmedel i form av kroppsbesiktning, till exempel DNA-test. Det föreslås att denna typ av tvångsmedel skall kunna användas om den unge misstänks för ett brott för vilket är föreskrivet ett minimistraff om ett års fängelse. Drogtest skall kunna tas om den unge misstänks olovligen ha brukat narkotika, dock skall man endast få genomföra dessa test om det anses av synnerlig vikt för socialtjänstens bedömning av nödvändiga insatser.

På regeringskansliets sida för pressmeddelanden kan du finna ytterligare information om betänkandet.

Förslag till ändring av vårdnadshavares befogenheter

Nya möjligheter för vårdnadshavare Regeringens utredare, hovrättslagmannen Göran Ewerlöf, föreslog i ett betänkande av den 25 juli 2008 att en av barnets vårdnadshavare i framtiden ska kunna ges rätt att på egen hand fatta beslut i vissa angelägenheter som rör barnet utan att denne är ensam vårdnadshavare.

Dagens lagstiftning förespråkar att föräldrar med gemensam vårdnad gemensamt skall fatta beslut i frågor som rör barnet. Detta vållar ibland problem då boendeföräldern skall flytta och den andra vårdnadshavaren motsätter sig en flyttanmälan. Vidare kan det skapa konflikter vid beslut om skola, vård eller dagis. Lösningen på dessa problem är idag att den ena föräldern anförtros ensam vårdnad, något som kan göra att barnets relation med den andra föräldern försämras och den förälder som fråntas vårdnaden inte har möjlighet att vara fullt ut delaktig i barnets vardag.

I betänkandet föreslås att en av vårdnadshavarna ska kunna tilldelas rätt att fatta beslut på egen hand inom något eller några utpekade områden. Barnets andra vårdnadshavare ska då inte kunna motsätta sig de beslut som fattas av vårdnadshavaren med självständig beslutanderätt. Enligt förslaget ska vårdnadshavarna i övrigt fortfarande vara likställda.

Betänkandet innehåller även ett förslag om att den förälder som barnet enligt beslut ska bo tillsammans med får bestämma var han eller hon ska bo tillsammans med barnet. Detta är en viktig del av betänkandet då frågor om flytt för barnen ofta skapar långtgående konflikter som inte sällan slutar med att Skatteverket får besluta om folkbokföring för barnen. På regeringens hemsida kan du läsa mer om betänkandet och ladda ner hela utredningen.