Etikettarkiv: försäljning

Kammarrätten dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag

Kammarrätten i Stockholm dömer i två mål i frågan om avdragsrätt för moms vid försäljning av aktier i dotterbolag efter Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) nya praxis i den s.k. Sveaskogdomen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om saluförbud och återkallande av livsmedel enligt livsmedelslagen.

Frågan om en kontrollmyndighet, som med hänvisning till 22 § livsmedelslagen (2006:804) ingripit mot ett företags försäljning av kosttillskott, haft erforderligt författningsstöd (Mål nr 3160-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 397-16).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om att godkänna försäljning av en del av AB Bostadens fastighetsbestånd

Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas som olagligt på grund av att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen ändrar genom ett avgörande i plenum rättspraxis beträffande utmätning av andel i bostadsrätt (jfr NJA 1995 s. 478).

Enligt tidigare rättspraxis kunde en bostadsrätt, där en andel utmätts, inte utmätas och säljas genom ett samlat förfarande. I stället fick det i ett första skede göras en utmätning och försäljning av andelen och i ett senare skede en försäljning av hela bostadsrätten. Praxisändringen innebär att försäljningen nu kan göras i ett sammanhang.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vid arvskifte kan hänsyn tas till reavinstskatten på mottagna aktier

I en dom har Högsta domstolen konstaterat att en skiftesman i ett dödsbo kan ta hänsyn till den reavinstskatt som en försäljning av aktier beräknas medföra för den som vid skiftet får aktierna på sin lott. En beräkning får alltså då göras för varje möjlig mottagare för sig, med hänsyn tagen till hans eller hennes skatteförhållande.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om falska bud vid försäljning av en bostadsrätt

En närstående till säljarna av en bostadsrätt har lämnat falska bud i syfte att driva upp priset. Handlandet har utgjort bedrägeri.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Gåvovillkor om samäganderättslagen gäller inte mot en köpare

I ett gåvovillkor föreskrevs att regeln i samäganderättslagen om rätt till försäljning på offentlig auktion inte skulle gälla. Högsta domstolen har nu i ett vägledande principiellt avgörande slagit fast att den som köper andelar i fastigheten inte utan vidare är bunden av villkoret.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

En kommuns beslut att förbjuda försäljning av ett kosttillskott med för hög D-vitaminhalt var riktig

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun beslutade i mars 2015 att förbjuda ett företag att sälja ett kosttillskott som gav en dygnsdos 125 mikrogram D-vitamin. Nämnden beslutade samtidigt att företaget skulle återkalla produkten från marknaden. Länsstyrelsen och förvaltningsrätten avslog företagets överklagande. Kammarrätten anser att nämnden varit behörig myndighet och haft laglig grund…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Gåvovillkor om samäganderättslagen gäller inte mot en köpare

I ett gåvovillkor föreskrevs att regeln i samäganderättslagen om rätt till försäljning på offentlig auktion inte skulle gälla. Högsta domstolen har nu i ett vägledande principiellt avgörande slagit fast att den som köper andelar i fastigheten inte utan vidare är bunden av villkoret.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om godkännande av läkemedel

Fråga om det funnits förutsättningar för förvaltningsrätten att i ett partiellt avgörande pröva om Läkemedelsverkets beslut om godkännande av försäljning av läkemedel strider mot 4 kap. 6 och 9 §§ läkemedelslagen. (Mål nr 3882-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3885-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om försäljning av replika-möbler över internet

Patent- och marknadsdomstolen har i dag dömt tre personer för brott mot upphovsrättslagen och två av dem även för varumärkesintrång. Därutöver har en person dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Två av gärningsmännen har dömts till fängelse i 1,5 år, medan de andra två personerna dömts till villkorlig dom i förening med böter. De tre som dömts som gärningsmän och det bolag i vilk…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande domar i mål rörande grovt narkotikabrott i Husby centrum

Fyra personer har dömts för grovt narkotikabrott avseende försäljning av narkotika i bl.a. Husby centrum. Två personer har dömts för medhjälp till det grova narkotikabrottet och en person för narkotikabrott av normalgraden. Ett stort antal personer har samtidigt dömts för att ha köpt narkotika.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Det strider inte mot EU-rätten att förbjuda försäljning av solarieprodukter som uppges bidra till att huden blir brun

Dom: Det strider inte mot EU-rätten att förbjuda försäljning av solarieprodukter som uppges bidra till att huden blir brun

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om falska bud vid försäljning av en bostadsrätt

En närstående till säljarna av en bostadsrätt har lämnat falska bud i syfte att driva upp priset. Handlandet har utgjort bedrägeri.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fällande dom i djurrättsaktivistmålet – fängelse 3 år och 6 månader

Göteborgs tingsrätt har i dag dömt den huvudtilltalade för bl a mordbrand, två grova olaga hot och 15 olaga hot. Flertalet av de hotade personerna arbetar med pälsdjursuppfödning, annan djurhantering eller försäljning av päls. Utdömt skadestånd: drygt 428 000 kr. Den dömde är kvar i häkte.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Huvudförhandling i målet om olovlig försäljning av alkohol, grovt brott, m.m.

Stockholms tingsrätt börjar den 5 mars 2013 en huvudförhandling i målet om olovlig försäljning av alkohol, grovt brott, m.m. (i media känt som ”Vodkabilen”).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen