Etikettarkiv: Klander

Sedan skiljemännen efter återförvisning undanröjt grund för upphävande av delar av en klandrad skiljedom har hovrätten lämnat klandertalan till största delen utan bifall<br>(T 10913-11)

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om klander av skiljedom. Innan hovrätten tog slutlig ställning till kärandens klandertalan fick skiljemännen tillfälle att undanröja grunder för upphävande. Skiljemännen rättade skiljedomen och hovrätten lämnade genom dom i dag klandertalan till största delen utan bifall.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fick inte intervenera i testamentstvist

HD: Dödsboet ansökte om att få intervenera som part i målet om klander av testamente för att försvara förordnandet att sälja den avlidnes företag. Men eftersom dödsboet är rätt svarandepart i talan mot försäljningsförordnandet anses det sakna befogat intresse av att intervenera i denna process.

Rättsområde: Successionsrätt, Allmän processrätt

Ingen framgång med klander av skiljedom

Hovrätten: En skiljedom klandrades bland annat eftersom skiljemannen hade fördelat rättegångskostnaderna på annat sätt än parten uppgett. Men en domstol - även som i detta fall en skiljeman - har att ex officio bestämma om fördelningen av rättegångskostnaderna inom ramen för det yrkade beloppet och klandertalan ogillas därför.

Rättsområde: Skiljemannarätt

Pt om intervention i testamentstvist

HD: I ett mål om klander av testamente har dödsboet ansökt om att få intervenera i målet som part. Detta i syfte att försvara testamentets ändamålsbestämmelser och ett exekutorsförordnande att sälja den avlidnes företag. Underinstanserna har nekat intervention men HD meddelar nu prövningstillstånd.

Rättsområde: Successionsrätt

Sedan skiljemännen efter återförvisning undanröjt grund för upphävande av delar av en klandrad skiljedom har hovrätten lämnat klandertalan till största delen utan bifall<br>(T 10913-11)

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål om klander av skiljedom. Innan hovrätten tog slutlig ställning till kärandens klandertalan fick skiljemännen tillfälle att undanröja grunder för upphävande. Skiljemännen rättade skiljedomen och hovrätten lämnade genom dom i dag klandertalan till största delen utan bifall.

Avgörande: T 2104-12

I ett skiljeförfarande har en part haft vissa belägg för att skiljeavtalet var ogiltigt men medvetet avstått från att undersöka omständigheterna närmare. Parten, som under förfarandet inte har invänt att skiljeavtalet var ogiltigt, har inte haft rätt att efter klander åberopa detta. NJA 2013 s. 578

Inget klander av stämmobeslut

Hovrättsdom: När bostadsrättsföreningen ändrade sina stadgar sänktes avgifterna för alla lägenheter utom en som istället fick sin månadsavgift höjd. Såväl tingsrätten som hovrätten anser att föreningsstämmobesluten varken strider mot generalklausulen i lagen om ekonomiska föreningar eller mot likhetsprincipen.

Rättsområde: Bostadsrätt

Klander mot skiljedom i arrendetvist ogillas

Hovrättsdom: Arrendatorn klandrade skiljedomen i arrendetvisten. Hovrätten, med presidenten i spetsen, finner inte förutsättningar för att upphäva domen. Frågan om korrekt delgivning av kallelse till laga syn skett anses inte kunna prövas inom ramen för klanderprocessen.

Rättsområde: Fastighetsrätt, Allmän processrätt