Etikettarkiv: konkursbo

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST

Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före konkursen. Konkursboets krav var på cirka 90 miljoner kronor. Tingsrätten dömde ut drygt halva det beloppet medan hovrätten har bedömt att konkursboet är berättigat till hela beloppet. Skillnaden beror främst på att hovrätten har ansett att Saa…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om ansvaret för skulder i ett s.k. processbolag

Ett aktiebolag användes som medel för ägarna att kunna driva en rättsprocess angående en fordran om drygt 64 miljoner kr. Fordringen hade förvärvats från ett konkursbo. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen. Samtidigt behöll de möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs tingsrätt meddelar dom i skadeståndsmål mot Prosolvias revisorer

Göteborgs tingsrätt kommer i morgon klockan 14.00 att meddela dom i ett mål (T 3715-01) rörande skadestånd mellan Prosolvia AB:s konkursbo och Prosolviakoncernens revisorer.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål (T 3715-01) mellan Prosolvia AB:s konkursbo och Prosolviakoncernens revisorer från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Tingsrätten har avslagit Konkursboets krav på skadestånd. Tingsrätten har gjort bedömningen att revisorerna visserligen brutit mot god revisionssed i sådan mån att de varit oaktsamma vid sin granskning, men att det inte…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige dömer ut skadestånd i tvist mellan Prosolvias konkursbo och revisorerna

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att redovisningen i Prosolvia 1997 stred mot god redovisningssed samt att revisionen av redovisningen och förvaltningen var vårdslös. Hovrätten anser vidare att det finns ett tillräckligt samband mellan den vårdslösa revisionen och den skada som Prosolviabolagen drabbades av, samt att revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn därför ska betala…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om ansvaret för skulder i ett s.k. processbolag

Ett aktiebolag användes som medel för ägarna att kunna driva en rättsprocess angående en fordran om drygt 64 miljoner kr. Fordringen hade förvärvats från ett konkursbo. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen. Samtidigt behöll de möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Miljardsmäll för PWC mot Prosolvias konkursbo

Hovrättsdom: Redovisningen i Prosolvia stred mot god redovisningssed och revisionen av redovisningen och förvaltningen var vårdslös. Dessutom finns ett tillräckligt samband med den skada som drabbade Prosolvia. Därför tvingas PWC och ansvarig revisor att betala 890 miljoner kronor samt ränta - sammanlagt 2 miljarder kronor - i skadestånd till Prosolvias konkursbo.

Rättsområde: Skadeståndsrätt

Hovrätten för Västra Sverige dömer ut skadestånd i tvist mellan Prosolvias konkursbo och revisorerna

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att redovisningen i Prosolvia 1997 stred mot god redovisningssed samt att revisionen av redovisningen och förvaltningen var vårdslös. Hovrätten anser vidare att det finns ett tillräckligt samband mellan den vårdslösa revisionen och den skada som Prosolviabolagen drabbades av, samt att revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn därför ska betala…

Konkursbo åläggs betala motspartskostnader

HD-beslut: Ett konkursbo kan inte återta sin förklaring att boet övertar konkursgäldenärens talan i en process. Eftersom konkursboet genom inträdet i processen fått partsställning i målet, utgör en sådan förklaring en återkallelse av talan. Konkursboet ska därmed stå för motpartens rättegångskostnader.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Allmän processrätt