Etikettarkiv: kostnader

Skattemål:

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om reglerna om skattebefriad förbrukare av bränsle i 8 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi utgör ett sådant förfarande som avses i 6 kap. 1 § samma lag med följd att bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bl.a. ersättning för kostnader gäller. (Mål nr 1624-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 121-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kostnader för umgänge med barn kan beaktas vid utmätning

Högsta domstolen har beslutat att ändra Kronofogdemyndighetens praxis att vid löneutmätning inte beakta att en gäldenär kan ha kostnader för umgänge med sina barn.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pleniavgörande av Högsta domstolen stärker den enskildes rätt till ersättning för kostnader i utmätningsmål

I ett avgörande i dag fastställer Högsta domstolen en ny princip för kostnader i utmätningsmål. Det sker med hänvisning till den rätt som finns enligt regeringsformen till rättvis rättegång. En enskild som vinner ett mål om utmätning för fordringar på skatt ska få ersättning av staten för rättegångskostnader ”som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet”.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ägarna till samägd egendom svarar gemensamt för kostnader som någon av dem har haft för sådan förvaltning eller förbättring av egendomen som ägarna varit ense om.

I lagen om samäganderätt klarläggs det inte vad som gäller när någon av delägarna med de andras samtycke lägger ned kostnader på den samägda egendomen. Högsta domstolen slår nu fast att ägarna ska presumeras svara för kostnaderna gemensamt, var och en i förhållande till sin ägarandel.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om kupongskatt m.m.

Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ägarna till samägd egendom svarar gemensamt för kostnader som någon av dem har haft för sådan förvaltning eller förbättring av egendomen som ägarna varit ense om.

I lagen om samäganderätt klarläggs det inte vad som gäller när någon av delägarna med de andras samtycke lägger ned kostnader på den samägda egendomen. Högsta domstolen slår nu fast att ägarna ska presumeras svara för kostnaderna gemensamt, var och en i förhållande till sin ägarandel.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

Fråga om ett landsting har talerätt i mål rörande ersättning för vårdkostnader enligt lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (Mål nr 4095-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 637-15).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av hemtjänstinsatser i samband med sänggåendet på kvällen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn

En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till denne.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om vilken redovisning av kostnader som kommunen har rätt att kräva vid beslut om ekonomiskt stöd för personlig assistans. (mål nr 753–756-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 139–142-16)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om betalningsskyldighet enligt 35 § djurskyddslagen

Fråga om en djurägares sjukdom kan utgöra ett sådant särskilt skäl som befriar denne från betalningsskyldighet för kostnader i samband med omhändertagande av djuren. (Mål nr 7299-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1487-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Deldom avkunnad mot en av de åtalade i målet åklagaren mot Göran Lindberg m.fl.

Efter förhandlingsdagen den 7 juli 2010 lade åklagaren ned åtalet mot advokat Kerstin Koortis klient. Åtalet avsåg köp av sexuell tjänst. Åklagaren lade ned åtalet då han inte längre ansåg att brottet kunde styrkas. Kerstin Koortis klient yrkade frikännande dom och ersättning för sina kostnader. Efter överläggning avkunnade tingsrätten frikännande dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om avvisande av ombud i mål om skatt

Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om avvisande av ombud i mål om skatt

Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om avvisande av ombud i mål om skatt

Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen