Etikettarkiv: legat

Prövningstillstånd meddelat i mål om körkort

Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts. (Mål nr 2750-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1353-17).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Stockholms tingsrätt har idag meddelat friande dom i det s.k. SOS Alarm-målet

Stockholms tingsrätt har idag friat den SOS-sjuksköterska som stått åtalad för grovt vållande till annans död i januari i år i Stockholm. SOS-sjuksköterskan underlät att skicka ambulans till en ung man som ringde in till SOS Alarm, trots att en eller flera av hans vitala funktioner andning, cirkulation och medvetande var allvarligt hotade.  Enligt tingsrätten har det utan tvekan ålegat…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Avgörande: T 2762-14

Ersättning när mark tas i anspråk för naturreservat. När beslutet om naturreservat medför att åkerbruk och bete inte kan återupptas på mark som under lång tid legat i träda har beslutet ansetts avsevärt försvåra en ”pågående markanvändning” (31 kap. 4 § miljöbalken).

Hissprövning i förtalsmål

HD-beslut: HD ska nu pröva frågan om DN:s chefredaktör är straff- och skadeståndsrättsligt ansvarig för uppgifter i en artikel som legat på DN:s webbsida under hennes tid som ansvarig utgivare men som publicerats dessförinnan.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

Lån var inte gåva

HD-dom: Modern får tillbaka hälften av topplånet som hon hjälpte dottern och den tidigare svärsonen med. Bevisbördan för att modern, som gåva, efterskänkt sin rätt att kräva svärsonen på hans andel har legat på svärsonen. Och eftersom han inte lyckats visa detta ska han återbetala 58.000 kronor till modern.

Rättsområde: Fordringsrätt

22 kap. Om verkställighet av legat och ändamålsbestämmelser

1 § Legat av oskifto skall utgivas så snart det kan ske utan men för
någon, vars rätt är beroende av boets utredning.

Företages arvskifte innan legatet utgivits eller egendom, som därför
erfordras, blivit ställd under särskild vård, äro delägarna en för alla
och alla för en ansvariga för förordnandets verkställande såsom om skifte
ej ägt rum. Vad sålunda utgivits skall dem emellan fördelas enligt den i
18 kap. 6 § stadgade grunden.

2 § Skall legat fullgöras av viss arvinge eller testamentstagare, är
denne pliktig att verkställa förordnandet, när han mottagit den egendom
som är avsedd för legatets fullgörande. Där av hans försummelse beror att
egendomen ej utgivits till honom, skall han gälda skadan.

3 § Varder i fråga om legat testamentstagarens rätt genom vanvård eller
eljest äventyrad, må rätten på ansökan förordna, att säkerhet skall
ställas för legatets utgörande eller att egendom, varom fråga är, skall
sättas under särskild vård.

4 § Avser legat viss egendom, skall, där ej annat följer av testamentet,
avkastningen tillfalla testamentstagaren men nödig kostnad, vilken ej
föranletts av boutredningen, av honom gäldas innan egendomen utgives.

5 § Å legat, som avser visst penningbelopp, äger testamentstagaren,
såvitt ej annat framgår av testamentet, tillgodonjuta ränta, sedan fyra
månader förflutit från testators död. Räntan beräknas enligt 5 §
räntelagen (1975:635) för tiden fram till dess legatet enligt 1 § i detta
kapitel skall utgivas och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Lag
(1975:640).

6 § Vad i detta kapitel är stadgat om legat skall äga motsvarande
tillämpning å ändamålsbestämmelse.

7 § Underlåter någon vad honom åligger med avseende å verkställande av
ändamålsbestämmelse, må talan därom föras av testators arvinge, vare sig
han äger del i boet eller ej, efterlevande make, arvinges avkomling eller
universell testamentstagare, så ock av boutredningsman eller
testamentsexekutor.

Då fråga är om allmännyttigt ändamål, må talan jämväl föras på
förordnande av länsstyrelsen i det län där verkställigheten huvudsakligen
skall ske.

12 kap. Om testamentstagares rätt i vissa fall

1 § Är genom testamente förordnat att egendom, som tillkommer
efterlevande make såsom arvinge eller universell testamentstagare, skall,
sedan makens rätt upphört, tillfalla annan, äger vad i 3 kap. är stadgat
motsvarande tillämpning, såvitt ej annat följer av testamentet.

2 § Har någon genom testamente erhållit nyttjanderätten till egendom,
vartill äganderätten vid testators död eller senare skall tillfalla
annan, gäller vad nedan i 3–9 §§ stadgas, såvitt ej annat följer av
testamentet.

3 § Nyttjanderättshavaren förvaltar egendomen och njuter avkastningen
därav. Vid förvaltningen skall han iakttaga jämväl ägarens rätt och
bästa. Egendomen må ej sammanblandas med annan, såframt ej dess
ändamålsenliga användning föranleder därtill.

Nyttjanderättshavaren skall vidkännas alla nödiga kostnader för egendomen
som böra gäldas med avkastningen under hans besittningstid.

4 § Lösören som ej hava särskilt värde för ägaren må
nyttjanderättshavaren avyttra. Äro särskilda skäl till avyttring eller
pantsättning av annan lös egendom och kan ägarens medverkan därtill ej
vinnas, äger rätten på ansökan bemyndiga nyttjanderättshavaren att
vidtaga åtgärden. Fordringar är nyttjanderättshavaren behörig att
uppsäga, och må han jämväl för dem uppbära betalning.

Ej må nyttjanderätten överlåtas.

5 § Kapitalbelopp skall av nyttjanderättshavaren göras räntebärande
så som föreskrivs om omyndigs medel i 13 kap. 5 och 7 §§
föräldrabalken, om inte ägaren eller, när hans samtycke ej kan
erhållas, rätten medgivit annat. Utan sådant tillstånd må dock vad
som varit anbragt i jordbruk eller annan näring ånyo tagas i anspråk
för samma ändamål samt mindre belopp, som eljest influtit för
avyttrade lösören, användas till inköp av egendom av samma slag.
Lag (1994:1434).

6 § Ej må ägaren utan nyttjanderättshavarens samtycke överlåta eller
eljest förfoga över egendomen. Beträffande fast egendom eller tomträtt
skall samtycket lämnas skriftligen med två vittnen.

Kan samtycke ej erhållas, äger rätten på ansökan tillåta åtgärden, när
skäl äro därtill.

Har ägaren utan erforderligt samtycke förfogat över egendom, är åtgärden
ogill, om nyttjanderättshavaren påstår det.

7 § Egendom som omfattas av nyttjanderätten må ej tagas i mät för ägarens
gäld, med mindre den på grund av panträtt eller eljest särskilt häftar
därför eller fråga är om gäld, för vilken ägaren svarar enligt 21 kap.
Lag (1970:1001).

8 § Vad som trätt i stället för egendom som omfattats av nyttjanderätten
skall tillhöra ägaren.

9 § Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller genom annat
otillbörligt förfarande uppenbarligen äventyrar ägarens bästa, får rätten
på ansökan ålägga honom att ställa säkerhet för egendomen eller också
förordna, att denna skall ställas under vård och förvaltning av god man
som avses i 11 kap. föräldrabalken.

För skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet
vållat ägaren, skall ersättning betalas, då nyttjanderätten upphör eller
egendomen ställs under vård och förvaltning av god man. Lag (1988:1255).

10 § Har genom testamente förordnats att legat skall tillfalla två eller
flera efter varandra, skall, såvitt ej annat följer av testamentet, vad i
9 § stadgas äga motsvarande tillämpning, om någon bland dem, såsom där
sägs, äventyrar efterföljande testamentstagares bästa eller tillskyndar
honom skada.

11 § Skall enligt testamente någon njuta avkomst av egendom i
kvarlåtenskapen och egendomen, till betryggande av hans rätt, sättas
under särskild vård, skall den, där ej annat följer av testamentet,
ställas under förvaltning av god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.
Lag (1988:1255).

12 § Förvärv genom förordnande i testamente, som innebär att visst område
av fastighet som legat kommer i särskild ägares hand, är giltigt endast
om fastighetsbildning sker i överensstämmelse med förordnandet genom
förrättning, som är sökt senast sex månader efter det testamentet vunnit
laga kraft och legatet utgivits samt, om förrättningen ej är avslutad vid
utgången av nämnda tid, skall verkställas på grundval av förordnandet.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fall då legatet avser andel
i fastighet med villkor att andelen skall utbrytas genom
fastighetsbildning eller fastighets andel i mark som är samfälld för
flera fastigheter. Lag (1970:1001).

13 § Den som genom förordnande i testamente såsom legat erhållit andel i
fastighet, vilken i sin helhet ingår i dödsboet efter testator, utan
villkor att andelen skall utbrytas genom fastighetsbildning innehar
fastigheten under samäganderätt med den eller de andra delägarna.
Lag (1970:1001).

11 kap. Om testamentes tolkning

1 § Åt testamente skall givas den tolkning som må antagas överensstämma
med testators vilja; och skall förty vad nedan i 2–9 §§ stadgas lända
till efterrättelse allenast såvitt icke med hänsyn till förordnandets
syfte och övriga omständigheter annat får anses följa av förordnandet.

Har testamente genom felskrivning eller eljest till följd av misstag fått
annat innehåll än testator åsyftat, skall det likväl verkställas, såvitt
rätta meningen kan utrönas.

2 § Legat skall utgå av oskifto och ej räknas å viss lott.

3 § Kunna samtliga legat ej utgå, skall legat som avser viss egendom äga
företräde framför annat, men skall i övrigt nedsättning ske efter
legatens värde.

4 § Avser förordnande viss egendom och finnes den ej i kvarlåtenskapen,
är förordnandet utan verkan.

5 § Besväras viss egendom, varom förordnande gjorts, av panträtt eller
annan rättighet, äger testamentstagaren icke i anledning därav njuta
ersättning. Lag (1970:1001).

6 § Dör testamentstagare innan hans rätt inträtt eller kan testamentet
eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i
hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade
därtill.

7 § Är förordnande gjort om hela kvarlåtenskapen eller om allt som ej
utgör bröstarvinges laglott, och kan testamentet ej verkställas såvitt
angår viss testamentstagare, skola, där ej annat följer av 6 §,
universella testamentstagares lotter i motsvarande mån ökas.

8 § Har en make gjort testamente till den andra maken är förordnandet
utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål om
äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller, om någon har gjort
testamente till sin sambo men samboförhållandet har upphört före
testators död. Lag (1987:231).

9 § Är ändamålsbestämmelse meddelad beträffande egendom som tillkommer
viss arvinge eller testamentstagare, åligger det denne att verkställa
förordnandet. I andra fall skall ändamålsbestämmelse verkställas av
oskifto.

10 § Med legat förstås särskild i testamente given förmån, såsom
viss sak eller visst penningbelopp eller nyttjanderätt till egendom eller
rätt att därav njuta ränta eller avkomst.

Universell testamentstagare är den som testator insatt i
arvinges ställe genom att tillerkänna honom kvarlåtenskapen i dess
helhet, viss andel av kvarlåtenskapen eller överskott därå.