Etikettarkiv: Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ändrar tiden för att lämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer att överlämna ett yttrande till regeringen den 23 januari 2018.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

2017-11-24 Mark- och miljödomstolens dom

  Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.   Landstingets ansökan om miljötillstånd   Bakgrunden till ansökan ä…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skogsbranden i Västmanland kan inte anses vara en miljöskada

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelar idag mellandom i de skadeståndsmål som väckts vid domstolen efter den stora skogsbranden i Västmanland. Domstolen prövar i domen enbart frågan om brand genom gnistbildning vid markberedning kan medföra ansvar för miljöskada. Frågan besvaras nekande av domstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 26 oktober avslutades huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen har idag fattat beslut i miljömålet om en kalkstenstäkt på Gotland

Högsta domstolen har idag undanröjt tillståndet för ett bolag att bedriva kalkstenstäkt på norra Gotland. Bolagets ansökan ska prövas på nytt av mark- och miljödomstolen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Cirkle K Sverige AB behöver inte flytta

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Nacka kommuns skäl för att säga upp tomträttsavtalet till fastigheten Sicklaön 13:83 (Bergs oljehamn) inte har varit tillräckligt starkt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ansökan om brytning av vanadin vid Brickagruvan avvisad av mark- och miljödomstolen i Östersund

Svenska Vanadin AB (bolaget) har år 2010 ansökt hos mark- och miljödomstolen i Östersund om tillstånd vid Brickagruvan, Hudiksvalls kommun, till brytning, anrikning m.m. av malm innehållande metallen vanadin, som bl.a. används inom stålindustrin. Handläggningen har inledningsvis varit skriftlig där ett antal sakägare och remissmyndigheter yttrat sig och efter kompletteringar och anstånd av…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Åtgärder krävs för att begränsa påverkan på rennäringen

Den påverkan som vindkraftparken på Gabrielsberget har på rennäringen ska begränsas genom de villkor som idag har fastställts av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Inga fler vindkraftverk på Gabrielsberget

De planerade vindkraftverken på Gabrielsberget i Nordmalings kommun, projekt Gabrielsberget väst, får inte uppföras enligt en dom av mark- och miljödomstolen i Umeå. Domstolen har upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och avslagit bolagets ansökan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Vindkraftprojekt vid Ava stoppas

Den planerade vindkraftparken vid Ava i Nordmalings kommun får inte uppföras enligt en dom av mark- och miljödomstolen i Umeå. Domstolen har upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och avslagit bolagets ansökan.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd av bygglov för byggnadsverk (konstverk) på Lilla Stenshuvud

Stiftelsen Kivik Art Centre fick bygglov för sju konstverk på Lilla Stenshuvud av Myndighetsnämnden i Simrishamns kommun. Bygglovet upphävdes av Länsstyrelsen i Skåne län. Mark- och miljödomstolen i Växjö upphävde läns-styrelsens beslut och fastställde det av kommunen givna bygglovet.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till Klinthagentäkten på Gotland

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet i Klinthagentäkten på Gotland. Domen innebär att det av mark- och miljödomstolen lämnade tillståndet kvarstår.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till Klinthagentäkten på Gotland

Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i målet rörande Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet i Klinthagentäkten på Gotland. Domen innebär att det av mark- och miljödomstolen lämnade tillståndet kvarstår.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ny domstol bildas i Nacka tingsrätt

Den 2 maj blir Nacka tingsrätt en av Sveriges fem mark- och miljödomstolar. Antalet mål per år som rör mark- och miljödomstolen beräknas öka med runt 100 procent. För att motsvara måltillströmningen har tingsrätten anställt 11 nya medarbetare. Under våren och hösten kommer ytterligare 5 nya medarbetare att anställas.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Västerbottens Medicinhistoriska förening får klaga på rivningen av gamla länslasarettet

Mark- och miljödomstolen i Umeå har idag beslutat att Västerbottens Medicinhistoriska förening har klagorätt på beslutet om att bevilja rivningslov för gamla lasarettet. Domstolen skickar därför tillbaka ärendet till länsstyrelsen som ska pröva föreningens överklagande i sak.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Nytt tillstånd för Husums Fabrik

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger i dag Metsä Board Sverige AB tillstånd att utöka produktionen vid massa- och pappersbruket i Husum i Örnsköldsviks kommun. För tillståndet gäller fler villkor än tidigare. De högsta tillåtna nivåerna för utsläpp till luft och vatten har sänkts för flera förorenande ämnen. Tillståndet innebär också att det blir förbjudet att använda den farliga…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen