Etikettarkiv: Mervärdesskattelagen

Dom: Skatteverkets överklagande avslås – EU-rätten har företräde

Köpare av fastighet ska inte återbetala moms som tidigare ägare dragit av. Kammarrätten beslutar, liksom tidigare förvaltningsrätten, att 8 a kap. 12 § mervärdesskattelagen inte ska tillämpas i målet eftersom den strider mot EU-rätten. Skatteverkets överklagande avslås därför.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om frivillig skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen

En kommuns upplåtelse av rum till missbrukare har inte ansetts avse stadigvarande bostad. Fastighetsägaren har medgetts frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om mervärdesskatt

En komplementär i ett kommanditbolag tillhandahåller bolaget förvaltningstjänster mot ett arvode som utgår oavsett resultatet i kommanditbolaget. Tillhandahållandet har ansetts utgöra omsättning av tjänster enligt mervärdesskattelagen.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om frivillig skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen

Fråga om dels om förutsättningar för frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt föreligger avseende uthyrning av lokaler till en kommun för användning som övernattningsrum för hemlösa personer, dels – om så inte är fallet – huruvida frivillig skattskyldighet kan omfatta gemensamma utrymmen som disponeras av såväl boende som personal. (Mål nr 6743-15, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3813-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

Förvaltningsåtgärder som en delägare i ett kommanditbolag utför, mot i bolagsavtalet reglerad ersättning, kan utgöra skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen när ersättningen utgår oavsett om vinst eller förlust uppstår i bolaget. (Mål nr 3020-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5670-14)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Förvaltningsåtgärder som en delägare i ett kommanditbolag utför, mot i bolagsavtalet reglerad ersättning, kan utgöra skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen när ersättningen utgår oavsett om vinst eller förlust uppstår i bolaget. (Mål nr 3020-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5670-15)

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt

En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen