Etikettarkiv: Närstående

Högsta domstolen avgör mål om falska bud vid försäljning av en bostadsrätt

En närstående till säljarna av en bostadsrätt har lämnat falska bud i syfte att driva upp priset. Handlandet har utgjort bedrägeri.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten i ett annat, indirekt ägt, företag samtidigt som den närstående kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbeske…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen avgör mål om falska bud vid försäljning av en bostadsrätt

En närstående till säljarna av en bostadsrätt har lämnat falska bud i syfte att driva upp priset. Handlandet har utgjort bedrägeri.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i ett mål om mord på Ångpannegatan i Göteborg

Hovrätten för Västra Sverige frikänner idag en 23-årig man, som av tingsrätten dömts till fängelse 10 år för mord på en man i samband med en fest natten till den 27 januari 2007 i Brödraskapet Wolfpacks lokal på Ångpannegatan i Göteborg. Med hänsyn till den frikännande domen befriar hovrätten 23-åringen från skyldighet att betala skadestånd till sex närstående personer till den dödade mannen. T…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Svensk upphovsrättslag strider inte mot EU-rätten

EU-domstolen: Den svenska upphovsrättslagen, som bland annat innebär förbud att lägga ut länkar till TV-sändningar, strider inte mot EU-direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Det slår nu EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen.

Rättsområde: Immaterialrätt, EU-immaterialrätt, EU-process, Övrig EU-rätt

Fick ut avlidna moderns journal

Kammarrätten: En man hade hos Nacka kommun begärt att få ta del av handlingar hos äldreomsorgen som rörde hans mor, men kommunen avslog detta med hänvisning till att handlingarna innehöll uppgifter som var sekretessbelagda enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen, och det inte stod klart att någon enskild eller närstående inte kunde ta skada om uppgifterna röjdes.

Rättsområde: Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt övrigt

Parkeringsvaktens vittnesmål vägde tyngst

Hovrättsdom: Frågan i målet gällde om fordonet varit parkerat i mer än 24 timmar i följd i strid mot de parkeringsvillkor som gäller på platsen. Hovrätten anser till skillnad mot tingsrätten att parkeringsvaktens uppgifter väger tyngre än vittnesmål från tre till bilägaren närstående vittnen. Bilägaren får därför betala kontrollavgift och inkassokostnader.

Rättsområde: Trafikrätt

Webb-länkad hockeymatch intrång i upphovsrätten?

HD-beslut: Tingsrätten ansåg att det var ett brott mot upphovsrättslagen att på en hemsida länka till direktsända hockeymatcher. Hovrätten anser att varken kommentatorernas insatser eller utsändningarna uppnår verkshöjd. Endast reprissekvenserna i matcherna har haft upphovsrättsligt skydd som så kallade närstående rättigheter. HD har nu meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott

Prövningstillstånd:

Mål om straff- och skadeståndsansvar enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Fråga bl.a. om det finns upphovsrättsligt skydd (1 kap. 1 § upphovsrättslagen) eller skydd för närstående rättigheter (5 kap. 46 §) till sändning av ishockeymatch och om s.k. länkning på internet till sändningen utgör en handling som omfattas av upphovsrättshavarens ensamrätt (1 kap...