Etikettarkiv: säkerhet

Förvaltningsrätten ändrar Polismyndighetens beslut – ny samlingsplats och kortare färdväg för Nordiska motståndsrörelsens demonstration

Förvaltningsrätten i Göteborg har efter överklagande prövat Polismyndighetens beslut om demonstrationstillstånd för Nordiska motståndsrörelsen. Domstolen har utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som Jom…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Fastighetsbolag får använda kamera vid hyreshusentréer

Ett fastighetsbolag får rätt att använda kameraövervakning vid entréer i hyreshus. Säkerhet och trygghet för de boende väger i detta fall tyngre än den enskilde besökarens integritetsintresse, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Attunda tingsrätt meddelar dom i mål som gäller lån utan säkerhet

I dag har Attunda tingsrätt meddelat dom i B 6803-10 som är ett omfattande mål om grovt bedrägeri, grov trolöshet mot huvudman, grovt penninghäleri och grovt bokföringsbrott.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Dom: Kammarrätten anser att Scouterna inte varit skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen

Kammarrätten i Stockholm anser att Scouterna inte har varit skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen för resorna till World Scout Jamboree och vandringarna i Slovakien och Storbritannien år 2015. Eftersom resorna har avslutats och det inte längre är aktuellt att ställa någon säkerhet för dessa har målet skrivits av från vidare handläggning.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Modern teknik och skärpt säkerhet i hovrättens nya domstolsbyggnad

Från och med den 7 september håller hovrätten rättegångar i den nya domstolsbyggnaden. Med den nya byggnaden ökar säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler både för de inblandade parterna och för åhörarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Modern teknik och skärpt säkerhet i hovrättens nya domstolsbyggnad

Från och med den 7 september håller hovrätten rättegångar i den nya domstolsbyggnaden. Med den nya byggnaden ökar säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler både för de inblandade parterna och för åhörarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Modern teknik och skärpt säkerhet i hovrättens nya domstolsbyggnad

Från och med den 7 september håller hovrätten rättegångar i den nya domstolsbyggnaden. Med den nya byggnaden ökar säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler både för de inblandade parterna och för åhörarna.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Förbättrad säkerhet för målsägande och vittnen i tingsrätter

På uppdrag av regeringen har Domstolsverket utrett säkerheten i domstol för målsägande och vittnen. Idag publiceras resultatet i en rapport. Domstolsverket kan konstatera att säkerhetsnivån generellt höjts på tingsrätterna, genom det säkerhetsarbete som bedrivits de senaste åren och att säkerhetsnivån är god. Samtidigt upplever en del målsägande och vittnen en otrygghet. Upplevelsen av otrygghe…

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pt i mål om säkerhet för utmätta medel

HD: Efter att KFM beslutat om utmätning av ett bolags checkkonto för ett annat bolags räkning, ansökte borgenärer i en tidigare fordringsinnehavares konkurs om återvinning av fordran. Utmätnings-gäldenären begärde då säkerhet från det utmätningssökande bolaget. Nu har HD beviljat prövningstillstånd.

Rättsområde: Utsökningsrätt

Avgörande: Ö 2937-13

När rätten prövar en utländsk kärandes säkerhet för svarandens rättegångskostnader bör hänsyn tas till alla faktorer som är relevanta för bedömningen av vilka kostnader som svaranden kan antas få ersatta. En tidsbegränsad bankgaranti kan normalt inte godtas. Det krav på säkerhet som har ställts har inte ansetts stå i strid med kärandens rätt till domstolsprövning enligt Europakonventionen.

Avgörande: T 2640-12

Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot banken om ogiltigförklaring av pantsättningen under påstående att denna har inneburit olovlig vinstutdelning från aktiebolaget enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385). Talan har…