Etikettarkiv: Småhus

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en täthetskontroll, för att i efterhand kvalitetssäkra ett utfört byggnadsarbete på ett småhus, inte kan anses som sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering

Fråga om en gäststuga – som saknar bl.a. eget hygienutrymme men har tillgång till ett sådant i ett bostadshus på samma taxeringsenhet – vid fastighetstaxeringen ska indelas som småhus eller utgöra komplementhus till bostadshuset. (Mål nr 4080-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1569-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skattemål:

Fråga om en gäststuga – som saknar bl.a. eget hygienutrymme men har tillgång till ett sådant i ett bostadshus på samma taxeringsenhet – vid fastighetstaxeringen ska indelas som småhus eller utgöra komplementhus till bostadshuset. (Mål nr 4080-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1569-14).

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Enstegstätade fasader är felaktiga

HD: Användningen av putsade enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. Det anser Högsta domstolen som efter ställningstagandet i felfrågan meddelar prövningstillstånd för frågan om begränsning av bolagets felansvar samt frågan om överlåtelseförbudet i entreprenadavtalen är bindande för andrahandsköparna.

Rättsområde: Fordringsrätt, Skadeståndsrätt, Fastighetsrätt

Avgörande: T 916-13

Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga.

RÅ 2004 ref. 140

Utdelningsbeskattning har ansetts inte kunna underlåtas vid en överlåtelse till underpris av näringsbetingade andelar mellan två aktiebolag med samma person som ägare. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Fortsätt läsa RÅ 2004 ref. 140